Rzeczpospolita
 • 4628
 •  0

  [EN] Rzeczpospolita?

  A. Vorotnicky, www.bramaby.com

  Comments

  Apparently, the time has come. As one of the well-known politicians of the past used to say: «Yesterday it was too early, tomorrow it will be too late.» Hovering in the air, the idea of ​​rescuing Belarus from its currently obvious imminent collapse, absorption and dissolution in the vast eastern spaciousness, finally, has merged into a single, crystal clear and harmonious solution. In a nutshell, it sounds simple yet very provocative: Rzeczpospolita.

  It's amazing, how just a year ago such an idea, hypothetically brought up by me in «The Phantom of the Grand Duchy,» and discussed together with colleagues on Brama blog, had been seen not only ephemeral, but absolutely unsuitable for implementation at the time. And now, after only one political season, refracted through the prism of events of the past year, the idea of ​​Confederation of Belarus and Poland presents itself as an almost perfectly assembled puzzle for every one
  0
  Rzeczpospolita
 • 3390
 •  0

  [PL] Rzeczpospolita?

  A. Worotnickij, www.bramaby.com

  Komentarzy

  Najwidoczniej nadszedł już czas. Jak zwykł mawiać pewien dobrze znany polityk: „wczoraj było za wcześnie, jutro będzie za późno”. Unoszące się w powietrzu idee uratowania Białorusi od tak oczywistego nieuchronnego krachu, bycia pochłoniętym i rzuconym w bezkresne przestworza wschodniego sąsiada, ostatecznie wykrystalizowały się w jedno harmonijne rozwiązanie. Brzmi ono w dwóch słowach prosto, a zarazem wyzywająco: rzecz pospolita.

  Zadziwiające jest, że jeszcze rok temu podobny pomysł, który czysto teoretycznie omówiłem w artykule zatytułowanym „Duch Wielkiego Księstwa”, a także był wspólnie omawiany na forum internetowym „brama”, wydawał się nie tylko efemeryczny, ale i całkowicie nienadający się do realizacji w ówczesnych warunkach. I tak oto, po przejściu tylko jednego sezonu politycznego i poprzez pryzmat ostaniach wydarzeń, idea Konfederacji Białorusi i Polski wydaje się niemal idealnie układać się w pociągającą wizję dla
  0
  Rzeczpospolita
 • 2929
 •  0

  [BY] Рэч Паспаліта?

  А. Варатніцкі, www.bramaby.com

  Форум

  Відаць, час прыйшоў. Паводле аднаго даволі вядомага палітыка мінуўшчыны: «Учора было рана, заўтра будзе запозна». Ідэі выратаваньня Беларусі ад ужо відавочна немінучага краху, паглынаньня і распушчаньня ў бязьмежных прасторах ўсходняга суседу, ідэі, што носяцца ў паветры, нарэшце аб'ядналіся й крышталізаваліся ў адзінае і простае вырашэньне. У двух словах яно гучыць проста і, ў той жа час, з выклікам: Рэч Паспаліта.

  Дзіўная справа, яшчэ год таму падобная ідэя, якую я гіпатэтычна разглядаў у артыкуле «Здань Вялікага Княства», і якую сумесна абмяркоўвалі калегі па форуме «Брама», выглядала ня толькі эфэмэрнай, але й цалкам непрыдатнай для рэалізацыі ў тых умовах. І вось, па сканчэньні ўсяго аднаго палітычнага сэзону, прайшоўшы праз прызму падзеяў мінулага году, ідэя Канфэдэрацыі Беларусі й Польшчы паўстае практычна бездакорна складзеным пазлам з павабным для ўсіх зацікаўленых бакоў малюнкам!

  Найперш, хацелася б разгледзець прычыны
  0
  Rzeczpospolita
 • 2273
 •  2

  [RU] Речь Посполита?

  А. Воротницкий, www.bramaby.com

  Обсудить на форуме

  Видимо, время пришло. Как говаривал один небезызвестный политик прошлого: «Вчера было рано, завтра будет поздно». Носящиеся в воздухе идеи в области спасения Беларуси от уже очевидно неминуемого краха, поглощения и растоворения в бескрайних просторах восточного соседа, наконец-таки, объединились и выкристализовались в единое и стройное решение. В двух словах оно звучит просто и, в то же время, вызывающе: Речь Посполита.

  Удивительное дело, ещё год назад подобная идея, гипотетически рассматриваемая мной в статье «Призрак Великого Княжества» и совместно обсуждаемая коллегами по форуму «Брама», виделась не только эфемерной, но и совершенно непригодной для реализации в условиях того времени. И вот, по прошествии всего лишь одного политического сезона, преломившись через прошедшую за год призму событий, идея Конфедерации Беларуси и Польши предстаёт практически безупречно сложенным пазлом c заманчивым рисунком для всех
  0
  Rzeczpospolita
 • 19995
 •  3

  [PL] Dlaczego Białorusinom nie po drodze z Rosją

  G. Monro, www.bramaby.com

  Komentarzy

  Na temat konfederacji z Polską w ramach „Nowej Rzeczypospolitej” w białoruskich i polskich źródłach internetowych można spotkać mnóstwo różnych poglądów. Sceptycy uważają, że jest to utopia. Pragmatycy wskazują na „czynnik Łukaszenki”. Z kolei patrioci i romantycy przyjmują tę ideę, jako całkowicie naturalną i są „za”. Miejmy nadzieję, że pojawi się jeszcze wiele opinii na ten temat. W tym miejscu postaramy się poprzeć Białorusinów opowiadających się za konfedreracją oraz znaleźć argumenty przemawiające na jej korzyść.

  „Przymierze z Polską, konfederacja?” — zapytują sceptycy. „Ale przecież oznacza to geopolityczny zwrot dla Białorusinów o 180 stopni i całkowite odwrócenie się od Rosji!”

  No i co z tego, że zajdą radykalne zmiany? Cóż w tym dziwnego? Jak gdyby w historii nie następowały nagłe zwroty polityczne.

  Trzeba nadmienić, że każda cenna rewolucyjna myśl polityczna w umysłach ludzi na ogół przechodzi następujące etapy rozwoju:
  0
  Rzeczpospolita
 • 4489
 •  5

  [RU] Почему белорусам надо уходить от России

  Г. Монро, www.bramaby.com

  Обсудить на форумe

  В развитие темы о конфедерации с Польшей в рамках «Новой Речи Посполитой» в белорусском и польском интернет-пространстве высказываются самые различные мнения. Скептики говорят, что это утопия. Прагматики указывают на «фактор Лукашенко». Патриоты и романтики находят такую идею целиком естественной и «за». Надеемся, будут высказаны еще десятки, сотни мнений. Здесь же мы попытаемся поддержать белорусов, которые «за», найти аргументы в пользу конфедерации.

  «Союз с Польшей? Конфедерация?» — вопрошают скептики. «Но ведь это же означает геополитический разворот белорусов на 180 градусов, разворот в сторону от России!»

  Ну и что? Ну, разворот. Что здесь такого? Как будто в политике не бывает решительных разворотов!

  Вообще следует отметить, что всякая стоящая революционная политическая идея в умах граждан, как правило, проходит следующие стадии развития:

  1. Это утопия. Бред. Это невозможно.
  2. В этом что-то есть.
  3. Нам это
  0
  Rzeczpospolita
 • 2169
 •  0

  Будущая геополитическая революция в Европе?

  проф. Марек Ян Ходакевич
  Институт мировой политики, Вашингтон


  Оригинал статьи
  Обсудить на форумe

  Возродившаяся федералистская концепция снова на плаву и будоражит умы в Интермариуме — Центрально-Восточно Европейских землях между Черным и Балтийским морями. Идея восставшего их пепла Польско-Литовского Содружества не канула в лету не смотря на водовороты прошлого в этом регионе. На протяжении веков польско-литовско-русское государство объединяло земли между черноморьем и балтикой, и составляло восточную границу западной цивилизации. Речь Посполитая была разделена Пруссией, Россией и Австрией в конце 18-го века, и после вновь повторно расчленена и уничтожена немецкими нацистами и советскими коммунистами в 20-ом. Московский царизм, большевитская пропаганда, и местный этнонационализм (в особенности литовский, белорусский и украинский) имели одну общую черту: все трое демонизировали Содружество как механизм «полонизации» и «угнетения» со стороны «польских хозяев (панов)». Однако,
  0