Статьи Брамы
 • 2045
 • Бревно в глазу

  Ад людзей старэйшага пакалення, ды і не толькі, часта можна пачуць, у якую бездань правальваецца наш свет. Духоўная дэградацыя, вычварэнні, гомасэксуалізм, раскраданне рэсурсаў планеты, ды і проста смецце пад нагамі…
  Можна, вядома спісаць гэта на ўзрост, традыцыю, канфлікт бацькоў і дзяцей. «Раней і сонца ярчэй свяціла, і цукар быў саладзей, і каўбаса па рубаль дваццаць». Але неабходна прызнаць, усе пералічаныя заганы сапраўды існуюць і маштаб іх расце.
  Ну і вядома, ўпадабаныя пытанне рускага чалавека: «Хто вінаваты?» і «Што рабіць?»
  А ні хто не вінаваты. Ні масоны, ні рэптылоіды, ні Амерыка. Уся справа ў тым, што планету насяляе не аднастайная інтэлектуальна маса людзей. І нажаль, інтэлект большасці з іх не блішча. А вось эгаізм, насупраць, уласцівы ўсім і кожнаму. У нястрымным спажыванні, забруджванні планеты, знішчэнні жывёл і разбурэнні яе экалогіі вінаваты не тэхнічны прагрэс, не ідэалогія лібералізму, капіталізм ці глабалізм. Вінаватыя самі людзі. І не іх безаблічная маса, а пэўна — Ты! Так, так… такі правільны і сумленны ты. Ты, які едзе на рыбалку за сто кіламетраў, які ляціць у самалёце на адпачынак у Крым.Той які любіць паесці шашлык, і чытае ўвечар кнігу пры святле тысячы свечак. Навошта ты забіваеш планету? З эгаізму. Ты проста не можаш адмовіцца ад выгод цывілізацыі. І ні хто не можа. У гэтым і бяда. Планету забівае чалавечая тупасць, лянота, неадукаванасць і эгаізм.
  Вядома 70% жыхароў ЗША, такія ж простыя людзі, малаадукаваныя, некультурныя і эгаістычныя, як і 80% насельніцтвы Расіі. Што рэжа слых? Не, гэта факт. У Азіі і Афрыцы такіх людзей 90%. Праслойка дзейных інтэлектуалаў малая. Яны ўсведамляюць праблему, спрабуюць яе вырашаць.… Пакуль беспаспяхова. У Еўропе маштаб надыходзячай катастрофы ўсведамляюць не толькі навукоўцы і частка палітыкаў, але і асноўная маса насельніцтва. Зялёная энергетыка, энергазахаванне, гэта не капрыз урада і не бізнэс карпарацый. Гэта ўсвядомлены выбар, вольных людзей, грамадствы. Чулі, можа, што ў Еўропе некаторыя рыбакі, злавіўшы на вуду рыбку, яе зноўку выпускаюць ў вадаём. Зажраліся? А вось у нас ловяць сеткамі, электравудамі, вытрыбушыўшы ікру, рыбу выкідваюць гнісці. Ад голаду?
  Чым больш свабоднае, культурнае і адукаванае грамадства, тым яно больш разумнешае і больш адказнае. Такія людзі жадаюць пакінуць сваім дзецям не толькі кватэру і машыну, але і Зялёную Планету! Іх не трэба прымушаць, яны ўсё разумеюць самі. І хоць не могуць адмовіцца ад выгод якія прадстаўляюцца прагрэсам цалкам, яны хоць бы імкнуцца мінімізаваць шкоду.
  Не адмова ад навукі і прагрэсу павінна выратаваць планету. Выратаванне яе ў асвеце. У падвышэнні агульнага культурнага ўзроўня народа. І насупраць, няволя, малапісьменнасць, спараджаюць наплявальніцкае стаўленне да прыроды і людзей, шкурны інтарэс і проста абыякавасць.

  От людей старшего поколения, да и не только, часто можно услышать, в какую бездну проваливается наш мир. Духовная деградация, извращения, гомосексуализм, расхищение ресурсов планеты, да и просто мусор под ногами…
  Можно, конечно списать это на возраст, традицию, конфликт отцов и детей. «Раньше и солнце ярче светило, и сахар был слаще, и колбаса по рубль двадцать». Но необходимо признать, все перечисленные пороки действительно существуют и масштаб их растёт.
  Ну и конечно излюбленные вопрос русского человека: «Кто виноват?» и «Что делать?»
  А ни кто не виноват. Ни масоны, ни рептилоиды, ни Америка. Всё дело в том, что планету населяет не однородная интеллектуально масса людей. И к сожалению, интеллект большинства из них не блещет. А вот эгоизм, напротив, присущ всем и каждому. В безудержном потреблении, засорении планеты, истреблении животных и разрушении её экологии виноват не технический прогресс, не идеология либерализма, капитализм или глобализм. Виноваты сами люди. И не их безликая масса, а конкретно – Ты! Да, да… такой правильный и честный ты. Ты, который едет на рыбалку за сто километров, ккоторый летит в самолёте на отдых в Крым. Ккоторый любит поесть шашлычка, и почитать вечером книгу при свете тысячи свечей. Зачем ты убиваешь планету? Из эгоизма. Ты просто не можешь отказаться от благ цивилизации. И ни кто не может. В этом и беда. Планету убивает человеческая тупость, лень, необразованность и эгоизм.
  Конечно 70% жителей США, такие же простые люди, малообразованные, некультурные и эгоистичные, как и 80% населения России. Что режет слух? Нет, это факт. В Азии и Африке таких людей 90%. Прослойка деятельных интеллектуалов мала. Они осознают проблему, пытаются её решать.… Пока безуспешно. В Европе масштаб надвигающейся катастрофы осознают не только учёные и часть политиков, но и основная масса населения. Зелёная энергетика, энергосбережение, это не прихоть правительства и не бизнес корпораций. Это осознанный выбор, свободных людей, общества. Слышали, может, что в Европе некоторые рыбаки, поймав на удочку рыбку, её выпускают обратно в водоём. Зажрались? А вот у нас ловят сетями, электроудочками, выпотрошив икру, рыбу выбрасывают гнить и проч. От голода?

  Чем свободнее, культурнее, образованнее общество, тем оно разумнее и ответственнее. Они хотят оставить своим детям не только квартиру и машину, но и Зелёную Планету! Их не надо заставлять, они всё понимают сами. И хоть не могут отказаться от благ предоставляемых прогрессом полностью, они хотя бы стараются минимизировать ущерб.
  Не отказ от науки и прогресса должен спасти планету. Спасение её в просвещении. В повышении общего культурного уровня народа. И напротив, несвобода, безкультурие, малограмотность, порождают наплевательское отношение к природе и людям, шкурный интерес и просто безразличие.
  • нет

  3 комментария

  avatar
  Чем свободнее, культурнее, образованнее общество, тем оно разумнее и ответственнее.
  +100500
  +1
  avatar
  Всё так изменилось, что беларусы теперь летают в Крым и задаются «излюбленными вопросами русского человека» на мове? O_o
  0
  avatar
  В Европе масштаб надвигающейся катастрофы осознают не только учёные и часть политиков, но и основная масса населения.

  Да, осознают. Так или иначе все принимают участие.

  почитать вечером книгу при свете тысячи свечей.

  Практически все используют LED освещение. У меня в доме самые затратные панели потребляют 40Вт, а обычные LED лампочки — 5Вт. Классические лампочки я думаю уже мало кто использует.

  Слышали, может, что в Европе некоторые рыбаки, поймав на удочку рыбку, её выпускают обратно в водоём.

  Да, есть ограничения на вылов рыбы. Где-то и на сбор грибов ограничения. Вообще чтоб ловить рыбу надо сдать экзамен, заплатить годовой взнос и раз в год отработать часы на благо общества, если отработать не можешь, то разрешают откупиться деньгами. Вобщем лосось в магазине выйдет дешевле. На мой взгляд надо быть заядлым рыбаком чтоб хотеть это всё пройти.

  В повышении общего культурного уровня народа.

  Это да. Сейчас, когда приехало очень много беженцев, получается увидеть нас со стороны. Разница в менталитетах есть, она не непреодолимая, но есть. Я думаю эта граница достаточно быстро сотрётся, когда мы станем частью европейского общества, а вот с москалями всё сильно сложнее — у них даже надежды нет.

  В одном из питерских баров официанты стебутся над гостями, ругаются матом и вообще ведут себя как вздумается. Авторы проекта считают, что таким поведением бармены «создают самую искреннюю атмосферу, возможную в ресторанной среде». Девиз «худшего бара страны», как его называют создатели, — «Здесь тебя пошлют». Что до мнения посетителей, многие из тех, кто в баре бывал, в восторге, видимо, любители унижений. Хейт хейтом, а популярностью бар пользуется, и недавно был открыт второй такой — на этот раз в Москве.

  0
  У нас вот как принято: только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут делиться своим мнением, извините.