Polska
 • 1613
 • Stanowisko MSZ RP wobec fałszywych narracji historycznych


  тэкст цалкам

  Rzeczpospolita Polska, która odzyskała swoją niepodległość w 1918 r., po 123 latach niewoli i eksploatacji przez państwa zaborcze: Austrię, Prusy i Rosję, konsekwentnie prowadziła politykę równowagi zarówno wobec Niemiec, jak Związku Sowieckiego.

  Efektem tej polityki były podjęte przez stronę polską starania o podpisanie paktu o nieagresji ze Związkiem Sowieckim, które ostatecznie zostały sfinalizowane 25 lipca 1932 r. 5 maja 1934 r. traktat został przedłużony z inicjatywy sowieckiej o dziesięć lat. Tak samo Polska starała się o normalizację stosunków z Niemcami, czemu służyła podpisana w styczniu 1934 r. deklaracja o niestosowaniu przemocy.

  Pomimo pokojowej polityki prowadzonej przez Polskę, Związek Sowiecki podejmował działania bezpośrednio zmierzające do wywołania wojny, dopuszczając się przy tym zbrodni na masową skalę. Na mocy rozkazu 00485 z sierpnia1937 r. wydanego przez Nikołaja Jeżowa, ówczesnego ludowego komisarza spraw wewnętrznych, zostało zamordowanych 111 tys. Polaków, obywateli ZSRS, a kilkadziesiąt tysięcy zostało deportowanych bądź aresztowanych (w ramach tzw. Operacji Polskiej NKWD).

  Działania ZSRS odbywały się w porozumieniu z nazistowskimi Niemcami. Po wysuniętych wobec Polski pierwszych żądaniach niemieckich w styczniu 1939 r., 17 kwietnia sowiecki ambasador w Berlinie Aleksiej Mieriekałow przedstawił stronie niemieckiej ofertę współpracy politycznej. Znaczące, że 28 kwietnia Hitler wypowiedział układ o niestosowaniu przemocy z Polską.

  Przypieczętowaniem tych kroków był układ Ribbentrop-Mołotow podpisany w Moskwie 23 sierpnia i załączony do niego tajny protokół, który podzielił Europę Wschodnią na niemiecką i sowiecką strefę wpływów, pogwałcając suwerenność Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii.

  1 września 1939 r. Niemcy rozpoczęły okrutną agresję zbrojną przeciwko Polsce. 17 września, zgodnie z ustaleniami, układu Polskę zaatakowały wojska sowieckie, łamiąc tym samym postanowienia paktu o nieagresji. W tym czasie armia polska prowadziła walkę z wojskami niemieckimi, a rząd polski przebywał na terytorium Polski. Agresja Armii Czerwonej odbyła się z pogwałceniem prawa i zwyczajów międzynarodowych. 28 września 1939 r. Związek Sowiecki podpisał kolejny układ z III Rzeszą „O granicach i przyjaźni”, który sankcjonował podział terytorium Polski między dwóch najeźdźców.

  Pod okupacją Związku Sowieckiego znalazło się 52 proc. terytorium Polski z 13 milionami ludności, poddanej następnie masowym represjom. W latach 1939-41 aresztowano co najmniej 107 tys. osób, deportowano w głąb ZSRS ponad 380 tys. obywateli RP.

  Prawie wszyscy wzięci do niewoli oficerowie wojska polskiego oraz liczni przedstawiciele polskich elit na mocy decyzji najwyższych władz ZSRS zostali, w liczbie ponad 22 tys., rozstrzelani wiosną 1940 r. w Katyniu, Twerze, Charkowie i w innych miejscach kaźni.

  W latach 1940-41 władze sowieckie przeprowadziły cztery wielkie operacje deportacyjne z ziem polskich w lutym, kwietniu i czerwcu 1940 r. oraz w maju-czerwcu 1941 r. Największe skupiska przesiedlonych w lutym 1940 r. znajdowały się w obwodzie archangielskim, w Kraju Krasnojarskim, w obwodzie swierdłowskim i irkuckim, w Komi oraz w obwodzie mołotowskim, a od kwietnia 1940 r. – w Kazachstanie.

  Represje Związku Sowieckiego wobec Polaków były kontynuowane w kolejnych latach. W okresie od stycznia 1944 r. do końca lat czterdziestych na ziemiach należących do II Rzeczypospolitej represjonowanych bezpośrednio było co najmniej 85-100 tys. Polaków (nie licząc obywateli polskich innych narodowości).

  Drastycznym przejawem działań sowieckiego aparatu represji wobec Polaków było podstępne uwięzienie przez sowieckie organy bezpieczeństwa wicepremiera RP oraz piętnastu innych przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Ich pokazowy proces odbył się w Moskwie w czerwcu 1945 r. Zostali skazani na kary więzienia, niektórzy z nich zostali najprawdopodobniej zamordowani w więzieniu.

  Oświadczenie IPN

  Ukraińskie materiały o zbrodni NKWD na Polakach. Wystawa na Manhattanie
  • нет
  • 0
  • +8

  28 комментариев

  avatar
  Гугл перевод:

  Позиция Министерства иностранных дел Республики Польша в отношении ложных исторических повествований, представленных Российской Федерацией

  Мы с обеспокоенностью и недоверием отмечаем заявления представителей властей Российской Федерации, в том числе президента Владимира Путина о происхождении и ходе Второй мировой войны, которые представляют собой ложную картину событий.

  Они ссылаются на пропагандистское послание времен сталинского тоталитаризма, которое даже осудил даже советский лидер Никита Хрущев. Министерство иностранных дел Республики Польша хотело бы напомнить наиболее важные факты о польской внешней политике в довоенный период и отношениях с Советским Союзом, а также информацию о польских жертвах советского репрессивного аппарата во время Второй мировой войны.

  Республика Польша, которая восстановила свою независимость в 1918 году после 123 лет плена и эксплуатации разделительными державами: Австрией, Пруссией и Россией, последовательно проводила политику баланса по отношению как к Германии, так и к Советскому Союзу.

  Результатом этой политики стали усилия, предпринятые польской стороной для подписания пакта о ненападении с Советским Союзом, которые были окончательно доработаны 25 июля 1932 года. 5 мая 1934 года договор был продлен по советской инициативе на десять лет. Аналогичным образом Польша попыталась нормализовать отношения с Германией, чему послужила декларация ненасилия, подписанная в январе 1934 года.

  Несмотря на мирную политику, проводимую Польшей, Советский Союз предпринял действия, непосредственно направленные на развязывание войны, и в то же время совершил массовые преступления. Приказом 00485 от августа 1937 года, изданным тогдашним народным комиссаром внутренних дел Николаем Ежовым, было убито 111 000 человек. Поляки, граждане СССР и несколько десятков тысяч были депортированы или арестованы (в рамках так называемой польской операции НКВД).

  Деятельность СССР осуществлялась по согласованию с нацистской Германией. После первых немецких требований к Польше в январе 1939 года 17 апреля советский посол в Берлине Алексей Миерикалов представил предложение о политическом сотрудничестве немецкой стороне. Знаменательно, что 28 апреля Гитлер денонсировал соглашение о ненасилии с Польшей.

  Эти шаги были закреплены Соглашением Молотова-Риббентропа, подписанным в Москве 23 августа, и приложенным к нему секретным протоколом, который разделил Восточную Европу на германскую и советскую сферы влияния, нарушая суверенитет Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии и Румынии.

  1 сентября 1939 года Германия начала жестокую военную агрессию против Польши. 17 сентября, согласно договоренностям, на Польшу напали советские войска, нарушив тем самым положения Пакта о ненападении. В то время польская армия сражалась с немецкой армией, а польское правительство находилось на территории Польши. Агрессия Красной Армии была нарушением международного права и обычаев. 28 сентября 1939 года Советский Союз подписал еще одно соглашение с Третьим рейхом «О границах и дружбе», которое санкционировало разделение территории Польши между двумя захватчиками.

  52 процента были под советской оккупацией. Польская территория с 13 миллионами человек затем подверглась массовым репрессиям. В 1939-41 годах было арестовано не менее 107 000 человек. человек, более 380 000 были депортированы вглубь СССР Польские граждане.

  Весной 1940 года в Катыни, Твери, Харькове и других местах расстрела почти все узники польской армии и многие представители польской элиты по решению высших органов власти СССР были расстреляны в количестве более 22 000 человек.

  В 1940-41 годах советские власти осуществили четыре крупные депортации с польских земель в феврале, апреле и июне 1940 года и в мае-июне 1941 года. Самые большие скопления перемещенных лиц в феврале 1940 года находились в Архангельской области, в Красноярском крае, в Свердловской и Иркутской областях, в Коми и в Молотовской области, а с апреля 1940 года — в Казахстане.

  Репрессии Советского Союза против поляков продолжались и в последующие годы. В период с января 1944 года до конца 40-х годов на землях, принадлежащих Второй Польской Республике, было репрессировано не менее 85-100 тысяч человек. Поляки (не считая польских граждан других национальностей).

  Резким тюремным заключением советского аппарата репрессий против поляков было коварное заключение в тюрьму заместителя премьер-министра и пятнадцати других лидеров польского подпольного государства советскими властями безопасности. Их показательный процесс состоялся в Москве в июне 1945 года. Их приговорили к тюремному заключению, некоторые из них, вероятно, были убиты в тюрьме.

  По мнению историков, достоверными данными должны стать расчеты, согласно которым общая советская репрессия затронула — с 1939 г. по период после 1944 г. — 566 000 человек. Поляки (арестованы, депортированы и убиты). Из этого приблизительное число репрессированных людей, которые могут быть проверены по имени на основе доступных в настоящее время источников, достигает 259 тысяч. Польские граждане.

  Польская сторона считает, что правильным путем польско-российского исторического диалога является возобновление работы Группы по сложным вопросам, которая имеет свои достижения, в том числе договоренности о роли Советского Союза в развязывании Второй мировой войны. Слова президента Российской Федерации лишены совместной работы польских и российских экспертов, а также достижений его предшественников — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на трудности, пытались найти путь истины и примирения в польско-российских отношениях. Справедливый и критический взгляд на историю вместо пропаганды также воздал бы должное миллионам жертв сталинских репрессий, в том числе и с российской стороны.

  Офис пресс-секретаря
  Министерства иностранных дел
  0
  avatar
  На неформальном саммите СНГ лидеры стран альянса ЕАЭС практически взбунтовались против российского закона о предустановке российского софта на мобильные гаджеты. Бунт связан с тем, что члены ЕАЭС обязаны учитывать национальное законодательство друг друга и унифицировать свои внутренние законодательства и таможенные правила. Идея сидеть под колпаком у ФСБ никого не вдохновила, причем настолько, что участники ЕАЭС могут пойти на полный отказ от своих обязательств по исполнению этого закона. Что делает его бессмысленным — вражеские смартфоны без жучков от ФСБ будут прибывать через прозрачную таможенную границу. Кроме того, появляется прецедент, который может повториться, а тогда вся история с ЕАЭС неизбежно пойдет прахом.

  Вообще, структура ЕАЭС становится малопонятной для его членов и участников. Совокупный рынок ЕАЭС после отказа Украины участвовать в этом объединении слишком мал, чтобы оказывать сколь-либо значимую конкуренцию торговле с другими странами, а обязательства по унификации создают нешуточные проблемы по торговле со странами, не входящими в ЕАЭС. Создать «общий рынок», самодостаточный и доминирующий на постсоветском пространстве с таким куцым количеством участников не получается.

  Россия не может стать локомотивом объединения, так как находится в жестком кризисе и технологически очень быстро деградирует. В политическом смысле токсичность России на международной арене создает все больше проблем для остальных членов ЕАЭС. Часовая лекция Путина, которую с трудом и явным неудовольствием были вынуждены выслушивать «союзники», была насквозь проникнута идеями реваншизма — впрочем, для фашистского государства реваншизм — вполне годная идеология. Правда, при чем тут все остальные — они не очень понимают. Путину нечего продавать своим союзникам, кроме идей осажденной крепости, вокруг которой сплошные враги и диверсанты. Их же позиция более чем понятна — если тебе хочется сидеть в заколоченном помещении — флаг в руки. Нас-то ты зачем туда зовешь?
  0
  avatar
  впрочем, для фашистского государства реваншизм — вполне годная идеология.
  Чё?
  Кто-то назвал перестройщиков СССР фашистами?
  0
  avatar
  Путину нечего продавать своим союзникам, кроме идей осажденной крепости, вокруг которой сплошные враги и диверсанты.
  Это и есть главная задача. Иначе потускнеют белые одежды всемирного освободителя и защитника. Для того и перестраивались — чтоб продолжать пугать мир по-новому. По-ноВОРуски.
  0
  avatar
  — а если не будут покупать?
  — отключим газ!
  0
  avatar
  «Мирная политика Польши» в то время такой не была. Польша, как и другие государства, готовилась к большой войне.
  0
  avatar
  Кто угрожал Европе в 30-е? В Чехоловакии перед «мюнхенским сговором» стала управлять советская(коминтерновская) агентура. Кто был в Польше советской агентурой — ясно, как белый день. Кто пошёл геноцидить поляков в 1939-40-х — не тайна. Самоубийцы пошли.
  0
  avatar
  +1
  avatar
  Источник?
  По 1 ошибка. Różański Józef — подпоручик запаса польской армии. Был расстрелян НКВД по Смоленском 23.04-24.04.1940г.

  Эти точно виноваты

  За выполнение решения Политбюро ЦК ВКП(б) о расстреле польских офицеров были представлены к государственным наградам:
  Кобулов Б. З., член «тройки», награждён орденом «Красное Знамя»;
  Меркулов В. Н., член «тройки», награждён орденом Ленина;
  Баштаков Л. Ф., член «тройки», награждён орденом «Красная Звезда»;
  Чернышов В. В. награждён орденом «Красная Звезда»;
  Сопруненко П. К. награждён орденом «Знак Почёта»[11];
  Мильштейн В. Н. награждён орденом «Красное Знамя»;
  Сапфонов П. С., начальник УНКВД СССР по Харьковской области, награждён орденом «Красная Звезда»

  Польское посольство ссылалось на приказ Ежова, но он не о том. Там о том что без суда расстреливать польских шпионов и диверсантов, а их агентов и помощников ссылать на 5-10 лет. Это зам.начальника харьковского НКВД майор гб Рейхман перестарался. Он не только поляков, но и своих коммунистов репрессировал.
  0
  avatar
  А в БССР кто-либо получил награды за польских офицеров?
  0
  avatar
  не стыдно?
  он же Юзеф (Йосек) Гольдберг — польский коммунист… Брат Юзефа Ружаньского — Биньямин Гольдберг, он же Ежи Борейша — был известным коммунистическим пропагандистом. Дядя — Лейба Гольдберг — тоже коммунист, член Еврейского антифашистского комитета СССР, в период «борьбы с космополитизмом» арестован, отправлен в ГУЛАГ, умер вскоре после освобождения
  Андропов, депутат Верховного Совета СССР 3-го созыва, погромил?
  22 июня 1941 года добровольно вступил РККА. Пять дней спустя по личному указанию Лаврентия Берии отозван в распоряжение НКВД. Служил в охране заключённых в Старобельске, Саранске, Самарканде
  В феврале 1944 присоединился к польской пехотной дивизии имени Ромуальда Траугутта. Окончил офицерские курсы, служил в политорганах и армейских редакциях. Участвовал в боях на Волыни. После ранения был переведён на службу в Департамент общественной безопасности Польского комитета национального освобождения
  Непосредственным начальником Ружаньского был заместитель министра Радкевича генерал Ромковский(он же Натан Гриншпан-Кикель — польский коммунист еврейского происхождения, генерал Министерства общественной безопасности, заместитель министра Радкевича(В 1922 Станислав Радкевич с родителями вернулся в Польшу (Антоний Радкевич, брат Станислава, остался в СССР и поступил на службу в РККА). На следующий год Станислав Радкевич нелегально прибыл в СССР. По направлению Польского бюро Коммунистической партии Белоруссии прошёл курс обучения в Коммунистическом университете. В 1925 также нелегально прибыл в Польшу в качестве функционера Коминтерна.).

  Коминтерн — фашистская организация «интернационалистов».
  0
  avatar
  Однофамилец и тёзка. Того что я нашёл родился в Липках в 1912, а этот в Варшаве в 1907.
  0
  avatar
  Это зам.начальника харьковского НКВД майор гб Рейхман перестарался.
  Германец, чоли?
  0
  avatar
  Гадов и палачей хватало в истории любых цивилизаций, пан Кзенек. Главное — вычленить их и отдуплить в их человеконенавистническую идеологию.
  0
  avatar
  Конечно
  Вся Европа и англия
  Готовились-готовились
  Но так и не приготовились
  Пришлось в процессе готовится

  Это все придумал Черчилль в 18 году
  0
  avatar
  Наш пострел везде поспел

  Лукашенко: Сталину надо поставить памятник за пакт Молотова — Риббентропа
  news.tut.by/culture/666465.html
  0
  avatar
  Лукашенко: Сталину надо поставить памятник за пакт Молотова — Риббентропа
  А стоит памятник Ленину.
  Попал Дантес, а памятник Пушкину…
  Что ж не ставит, усатый мудазвон.
  Не так ты уж крут-бэтмен.
  0
  avatar
  По мнению историков, достоверными данными должны стать расчеты, согласно которым общая советская репрессия затронула — с 1939 г. по период после 1944 г. — 566 000 человек.
  А как же «Четыре танкиста и собака»..? -Ладно танкисты (Янек, Гуслик, Носик) — но овчарка-то врать не умеет!
  0
  avatar
  Ха, так это ж наш Лявон Вольскi з Крамбамбулей

  +1
  avatar
  Ха, так это ж наш Лявон Вольскi з Крамбамбулей
  Ну да, Курманбек-джан. Тогда вся пионэрия Страны Советов считала бравых, находчивых польских танкистов, с примкнувшим грузином, нашими.
  Все стойбище замирало в сопереживании. Особо запомнилась реакция правления совхоза, когда любимый многими Гуслик опознал в цистерне, обнаруженной на польских ж.д.путях, забытый оккупантами спирт. Вот это — Европа!
  0
  avatar
  А как же «Четыре танкиста и собака»..?
  Трое в нартах, не считая оленя.
  0
  avatar
  Трое в нартах
  Это вредная английская книжка Джерома к.джерома.
  0
  avatar
  Трое в нартах,
  За нартами — к нашим северным братьям суоми, угро-карелам и прочим самоедам. У нас это всегда называлось тэгЁк или Алок (в зависимости от мощности тяги и максимальной загрузки). Стыдно не знать, пан Волк.
  Но давайте не педалить тему. Вот честно, мне пОлеки, которых я узнал ближе (прекрасных полек в особенности) в студенческие годы, особо нравятся. Они чем-то своей прямотой похожи на нас — русских. Духов у них больше, однако.
  0
  avatar
  С кем из ваших «братьев» вы не воевали?
  У кого из них не забирали часть территорий?
  Что должно быть раньше — называть братом или напасть?
  0
  avatar
  С кем из ваших «братьев» вы не воевали
  «Вы» это кто? Родившиеся в СССР? Так это не они воевали. Это воевали ими. Кто? Победители мира.
  С 17-го — чтобы базу для мировой революции создать, а после 45-го — чтоб удержать победу над миром.
  +1
  avatar
  Так это не они воевали. Это воевали ими.
  Все верно, пани Алина. Цари воевали пушечным мясом наших предков и мясорубку нарекали нашим именем. С 1917 иудобольшевички забрасывали наших прадедов в топку мировой революции, потом изживали из них «комплекс собственника», прибирая все к своим липким ручкам. Сталин с немного перелицованным аппаратом дал им потом по этим ручкам тоже не за просто так — готовил мясо для новой рубки.
  +1
  avatar
  Сталин с немного перелицованным аппаратом
  нельзя ли лаконичней сформулировать? Например, так:
  Сталин — козёл №1
  По размерам навешанных на него преступлений — в том числе и погромов — за первые 20 лет строительства базы.
  Именно так:
  готовил мясо для новой рубки.
  не один он готовил — все эти польские зазывалы советской власти были готовы чинить расправу над всеми жителями Польши — без всяких человеческих законов.
  0
  avatar
  Цари воевали пушечным мясом наших предков и мясорубку нарекали нашим именем.
  но этого я не понимаю, кстати…
  Наши имена, наоборот, вычёркивались из истории…
  И вообще — мы, современные человеки, сначала должны разобраться с последним столетием. Мясорубка, запущенная в ХХ-м не остановлена.
  Цари на фоне банды — ангелы, практически. Умерли смертью мучеников.
  +1
  У нас вот как принято: только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут делиться своим мнением, извините.