Литература
 • 3471
 • Рускі міф

  Прачнуцца ранкам у сваёй краіне

  Валянцін Акудовіч

  Замест эпіграфа
  Цяжка сказаць чаму, але мне моцна заманіла падвысіць гэты тэкст эпіграфам. І я нават наперад ведаў, з чаго хачу яго выштукаваць. А менавіта з эсэ «Якуб і гаспадар» Мілана Кундэры. Толькі фрагмент, які мяне вабіў, ніяк не ўціскаўся да «жанравага» памеру эпіграфа. Я доўга вагаўся, аднак у рэшце рэшт махнуў рукой на ўсе літаратуразнаўчыя прыбамбасы і перадрукаваў на месца эпіграфа столькі тэксту, колькі мне карцела.

  Ішоў трэці дзень акупацыі. Я ехаў з Прагі… Рускія салдаты былі ўсюды: на дарогах, у палях і лясах. Потым мяне спынілі, і трое салдат пачалі абшукваць маю машыну. Пасля гэтай працэдуры афіцэр, які аддаў загад зрабіць вобшук, спытаў мяне: «Як вам пачуваецца?»… У гэтым пытанні не было ні злосці, ні іроніі. Наадварот, афіцэр працягваў: «Усё гэта вялікае непаразуменне. Але ўсё будзе добра. Вы павінны ведаць, што мы любім чэхаў. Мы вас любім».
  Пейзаж, зруйнаваны тысячамі танкаў, будучыня краіны, спаскуджаная на стагоддзі, дзяржаўныя дзеячы Чэхаславакіі, арыштаваныя і вывезеныя ў СССР, а афіцэр акупацыйнай арміі робіць вам прызнанне ў любові. Зразумейце мяне правільна: ён не выказваўся супраць акупацыі, ні ў якім разе. Усе яны казалі амаль гэтак жа, як і ён. Іх пазіцыя была заснаваная не на садысцкай асалодзе гвалтаўніка, а на іншым архетыпе – архетыпе параненай любові. Чаму гэта чэхі (якіх мы так любім!) не жадаюць жыць разам з намі па адной сістэме? Як шкада, што мы змушаныя скарыстаць танкі, каб навучыць іх любові.
  Мілан Кундэра


  Міф пра высокі гуманізм рускай літаратуры быў сфармаваны яшчэ ў ХІХ ст., у пару магутных каланіяльных імперый. І тады гэты міф не выклікаў асаблівых пярэчанняў. Але пазней, калі стаў рабіцца ўсё больш заўважным цёмны бок вялікіх геапалітычных спарудаў, ён пачаў губляць сваю пераканаўчасць. Разам з тым у культурніцкай сітуацыі Беларусі гэты міф не губляе сваёй цноты і сёння (раўнуючы жонка Цэзара). Таму бачыцца не лішнім зірнуць на яго (хай пакуль мімаходзь) праз посткаланіяльную оптыку – а што там спадысподу? Тым болей, што цягам апошніх стагоддзяў руская літаратура ўплывала на фармаванне светагляду беларусаў больш маштабна, чым якая яшчэ.

  Асабіста я надзвычай востра адчуў гэтую патрэбу, калі завершыў рэдагаванне кнігі амерыканскай даследніцы Эвы Томпсан «Песняры імперыі». Гэта акадэмічная манаграфія, якая сістэмна і грунтоўна даводзіць, што лічы ўся вялікая руская літаратура была каланіяльнай па сваёй сутнасці. Інакш кажучы, гэта тая ж імперская экспансія Расіі ва ўсе бакі свету, толькі сродкамі літаратуры.

  На Захадзе ўжо даўно сфармавалася магутная інтэлектуальная плынь, якая займаецца дэканструкцыяй мастацкіх тэкстаў, створаных знакамітымі аўтарамі вялікіх каланіяльных імперыяў, перадусім англійскай, французскай, амерыканскай… Рэй у гэтай справе вядуць інтэлектуалы з былых калоній, якія, кажучы словамі Хома Бхабхі, «расшыфроўваюць коды прыгнёту», схаваныя ў мастацкіх творах пісьменнікаў з метраполіі. А вось у інтэлектуалаў бальшыні паняволеных Расіяй народаў рукі да посткаланіяльных штудый усё яшчэ ніяк не даходзяць. Прынамсі ў Беларусі мне згадваюцца толькі рэзанансны артыкул Зянона Пазняка на пачатку 90-х, дзе ён абвінаваціў расейскіх класікаў у імперскасці, і «Русская книга» Сяргея Дубаўца прыкладна таго ж часу. Натуральна, тут я не магу прамінуць і прозвішча Ігара Бабкова, які больш за каго зрабіў дзеля распаўсюду посткаланіяльнай тэорыі ў самых розных інтэлектуальных асяродках Беларусі. Але ён працаваў (і працуе) менавіта з тэарэтычным дыскурсам, а мне тут істотныя крытычныя аналітыкі, непасрэдна скіраваныя на літаратурную практыку «песняроў імперыі»…

  На пачатак рэфлексіі перадусім заўважым, што калі глабальная палітыка расейскай імперыі была надзвычай дыферэнцыяванай у залежнасці ад канкрэтнай сітуацыі на пабраных землях, дык руская літаратура, якая рытарычна падтрымлівала імперскую экспансію, заўсёды выяўляла сябе аднолькава, незалежна як ад палітычнага кантэксту, так і сацыяльнага статусу самога аўтара. У гэтым сэнсе няма розніцы паміж вершам камер-юнкера Аляксандра Пушкіна «Клеветникам России», які раз’ятрана ганьбіць усіх, хто спачувае польска-беларускаму паўстанню супраць імперыі, раманам дысідэнта Міхаіла Лермантава «Герой нашего времени», у якім вечна апальны паэт Расіі з агідай малюе паняволеных чаркесаў, і паэмай прафесійнага рамантыка Мікалая Гумілёва «Туркестанские генералы», з пафаснай ухвалой расейскай мілітарнасці, што скарыла нікчэмных азіятаў і ўзвысіла «русский флаг над белой Хивой»…

  Дарэчы, што да нашых земляў, дык іх як бы і не заваёўвалі, а толькі «воссоединяли» з Расіяй. Аднак гэта не зашкодзіла народнаму паэту Мікалаю Някрасаву напісаць хвалебную оду ў гонар Мураўёва-вешальніка, які паспяхова «усмирил» гэтыя «исконно русские земли».

  Між іншым, гэта яшчэ пытанне, хто ў стварэнні магутнай каланіяльнай імперыі быў наперадзе: палітыка ці літаратура? Прынамсі ў кожным разе рускія пісьменнікі сваёй адметнай творчасцю наўпрост прычыніліся да таго, што ідэя імперыі сталася загалоўнай у свядомасці рускага чалавека. Вобраз Вялікай Расіі, перад якой мусяць скарыцца ўсе народы, ужо напоўніцу эфектна і эфектыўна быў прэзентаваны ў вершаваннях Аляксандра Пушкіна (хаця «першародства» тут, безумоўна, за Дзяржавіным, аднак на тую пару паэзія яшчэ была залішне лакальнай з’явай, каб заўважна ўплываць на грамадскую думку). Але, бадай, найбольшую ролю ў сакралізацыі імперыі адыграў раман Льва Талстога «Вайна і мір». Да таго ж ён значна ўзбагаціў паліфанію вобраза Расіі, бо пасля «Вайны і міра» яна пачала ўспрымацца замежнікамі як дзяржава, якая не толькі можа ў безлічы скараць іншыя народы, але і вызваляць іх з мілітарнага палону. За гэтым вызвольным пафасам мала хто тады адцеміў, што і падчас вайны з Напалеонам Расія працягвала захопніцкія войны на Каўказе і ў Сярэдняй Азіі. Як і пазней не спынялася вынішчаць усе парыванні да свабоды падпарадкаваных народаў. Падчас польска-беларускага паўстання 1863 года Леў Талстой піша Фету: «Што Вы думаеце пра польскую сітуацыю?.. Выглядае, што справы кепскія, ці не давядзецца нам з Вамі і Барысавым зноў здымаць меч з іржавага цвіка?» А ў іншым лісце гэты вялікі гуманіст заўважыць: «Мне абсалютна ўсё роўна, што палякаў душаць». Тут, здаецца, няма чаго і дадаць, акрамя хіба таго, што разам з палякамі, ды з не меншай жорсткасцю, расійцы тады душылі і беларусаў…

  Тут я нарэшце мушу звярнуць увагу на шматгалосы хор нязгоды, які, амаль напэўна, ад пачатку пераследуе гэтыя мае скептычныя рэплікі стасоўна вялікага гуманізму і непараўнальнай духоўнасці рускай літаратуры. Я літаральна чую, як мне ў безлічы нагадваюць прыклады спагады да «униженных и оскорбленных», пералічваюць эпізоды крытыкі самадурства расейскай улады самымі рознымі літаратарамі, цытуюць развагі, скіраваныя на спасціжэнне таямніц быцця і высокай духоўнасці. І тут усё праўда. Усяго гэтага ў рускай літаратуры сапраўды хапае, калі глядзець на яе вачыма рускага (ці зрусіфікаванага) чалавека. А калі гэты чалавек, скажам, чухонец, паляк ці туркмен?..

  Посткаланіяльная тэорыя якраз і прапануе зірнуць на каланіяльныя літаратуры вачыма скаланізаванага. І калі мы так паглядзім на «белых і пушыстых» рускіх, то ўбачым трохі іншую палітру колераў. Да прыкладу згадаем геніяльнага (без перабольшвання) Фёдара Дастаеўскага. Яго раманы сапраўды поўняцца любоўю да чалавека, але… толькі да рускага чалавека. Палякі ў яго заўсёды зняважліва называюцца «палячышкамі», заваёва Туркестана прымаецца ім з захапленнем, а Смердзякоў невядома ад каго родам…

  Абсалютная глухата ды абыякавасць рускай літаратуры да праблемаў і пакутаў этнічна іншых, як тады казалі – іншародцаў, проста-такі ашаламляе. У імперыі, якая не стамлялася з гонарам паўтараць, што задзіночыла пад сваёй уладай больш як сто народаў і народнасцяў, для рускай літаратуры быў толькі адзін народ – рускі. А калі сярод яе герояў зрэдчас і сустракаліся іншародцы, дык яны былі альбо нагружаныя адмоўнымі характарыстыкамі, як падобны да змяюкі габрэй Багроў у рамане «Август четырнадцатого» Салжаніцына, альбо выступалі аб’ектам экзатычнай прыгоды рускага чалавека, як дзікая паляшучка Алеся ў аднайменнай аповесці Купрына.

  Адзін з класікаў посткаланіяльнай тэорыі Гаятра Співак неяк рытарычна запытала: ці можа падпарадкаваны прамаўляць? Дык вось, Расійская імперыя замкнула ў татальную моўчу ўсе падпарадкаваныя народы, пакінуўшы прамаўляць толькі адзін голас – голас вялікадзяржаўнага рускага чалавека. З гэтага да самага апошняга часу ніхто не ведаў, кім і як уяўлялі самі сябе ў мностве скаланізаваныя народы. Нам было вядома адно тое, што лічыла патрэбным сказаць пра падпарадкаваных руская пісьменнасць, калі яна ўвогуле лічыла патрэбным хоць нешта пра іх распавесці.

  Карацей кажучы, руская літаратура перадусім эгаістычная, а ўжо потым гуманістычная. Зрэшты, такімі былі ўсе літаратуры вялікіх каланіяльных імперый. Хаця нават на іх фоне руская літаратура выглядае гіпертрафавана эгацэнтрычнай.

  У міфа пра рускую літаратару як самую гуманную ў свеце яшчэ ёсць перспектыва, але ўжо кароткая. З аднаго боку, у Расіі яго ніхто не адважыцца дэсакралізаваць да той пары, пакуль там будзе дамінаваць вялікадзяржаўная ментальнасць. Бо, па сутнасці, гэты міф – сакральнае алібі рускага чалавека. Пакуль ён існуе, на кожны закід аб прынцыповай антыгуманнасці імперскай палітыкі Расіі хоць які расіец заўсёды зможа сказаць: затое ў нас самая гуманная ў свеце літаратура.

  З другога боку, раней паняволеныя імперыяй народы ўжо пачалі (з рознай мерай інтэнсіўнасці) дэканструяваць гэты міф у дыскурсе посткаланіяльных штудый. З гэтага ён, як шагрэневая скура, з кожным годам усё больш скукожваецца… Некалі і зусім скукожыцца ў нішто.
  Дык няўжо нічога не застанецца?
  Ды не, зусім не…
  На ягоным месцы застанецца проста вялікая імперская літаратура адной з найвялікшых каланіяльных імперый свету.

  123 комментария

  avatar
  хто спачувае польска-беларускаму паўстанню
  Мятеж 1830-31 года был только на территории Царства Польского (т.е.бывшей коронной Польши). Зачем сочинять из пальца про белорусскую составляющую мятежа?
  -3
  avatar
  Мятеж 1830-31 года был только на территории Царства Польского
  почему, Литва и уезды западной Беларуси тоже были охвачены. Беларусь рассматривалась как часть Польши.
  0
  avatar
  Мятеж 1830-31 года был только на территории Царства Польского
  Вы, какая вижу, знатный историк.
  Где находился и чего делал, например, 2-й Тептерский казачий полк?
  Восстание началось в Польше, а вообще полыхало полным ходом и на территории нынешней Беларуси.
  Вот зачем писать бред?
  +1
  avatar
  Мятеж был польский в Царстве Польском. Все значимые битвы проходили на территории Польши. В мятеже приняло участие 150 тысяч поляков. То, что польские военные отряды переходили границы Царства Польского на Волыни, Литве, Подолии, Гродненской губернии с целью расширить мятеж или захватить порт, или то, что несколько тысяч польских помещиков, монахов, разночинцев и ксендзов Минской, Гродненской и даже Витебской губерниях попытались оказать поддержку мятежникам, но были быстро рассеяны в том числе казачьим полком не делает мятеж белорусским ни разу и ничего не меняет в географии событий. Прекращайте сову на глобус, она трещит
  -4
  avatar
  Прекращайте сову на глобус, она трещит
  Это вы натягиваете, кстати, вообще не понятно зачем.
  не делает мятеж белорусским ни разу
  Белорусским это вы его назвали, больше никто его так не называл. Ну подискутируйте с зеркалом.
  0
  avatar
  хто спачувае польска-беларускаму паўстанню
  читайте внимательно текст статьи, польско-белорусским восстанием его назвал автор
  -1
  avatar
  читайте внимательно текст статьи, польско-белорусским восстанием его назвал автор
  Он назвал польско-белорусским. А вы белорусским. Разницу не видите? Ну ладно.
  Нет, давайте так польско-белорусским. Так лучше видно? Заметьте не белорусско-польским, т.е. автор совршенно правильно ставит на первое место поляков.

  Восстание проходило в Вильно, Минске, Вилейке, Ошмянах, Гродно… Но это сугубо были поляки по вашей логике. Ничего не поделаешь.
  +1
  avatar
  ахахаха, польско-белорусское означает наличие как польского, так и белорусского, о польском компоненте я и не возражал.))
  Логика у меня простая. Мятеж проходил в ЦП, там были сосредоточена польская мятежная армия и поддерживающее мятеж польское население в серьезном числе более 150 000. Там прошли вообще все серьезные баталии между поляками и русской армией приведшие к немалым жертвам с обеих сторон. То есть, имхо, это было чисто польское событие.
  На территории же нынешних Литвы, Украины и Беларуси ничего даже близко сопоставимого не было. Да, наши польские помещики, шляхтичи, ксендзы попытались что-то изобразить, но были слишком малочисленными, что б говорить о каком то восстании. Поэтому и жертв и битв тут особо не было, так разогнали пинками по легкому. Еще были эпизоды, когда польские экспедиционные отряды пытались пробиться к Балтике. Но, и это не местное явление.
  -2
  avatar
  Да, наши польские помещики, шляхтичи, ксендзы попытались что-то изобразить
  Это вы прям из советского учебника фигачите.
  По вашему выходит, что белорусов всё устраивало, только поляки поганые воду мутили.
  Восстание Кастуся Калиновского через 3 года тоже ксендзы устроили?
  +2
  avatar
  Да, ладно вам,) отсылы к советским учебникам не лучшая линия обороны…
  В 1830 году все белорусы- это православное, крепостное крестьянство польских помещиков. Не, уверен, что их в их положении все устраивало, но за восстановление Польши как государства они точно головы класть не собирались. Это кстати прекрасно объясняет, почему в Польше мятеж был общенациональным с такими цифрами и такими боями и потерями, а на нашей территории нет.
  Кастусем Калиновский стал только в воображении большевистских пропагандистов, которые слепили его «героическую» биографию. В реальной жизни это был обычный поляк Викентий. Поднял мятеж за восстановление Польши. Отсутствие поддержки простого народа явилось еще сильнее, чем в 1830. Крестьяне просто вязали мятежных польских помещиков и привозили войскам графа Муравьева. Именно это побудило В.Калиновского перейти к прямому террору против гражданского населения и именно за это его не расстреляли, а позорно вздернули.
  -6
  avatar
  А вось і расейскамірская псэўдагісторыя пад'ехала) Спадару Рамане, а лісты з-пад шыбеніцы, мужыцкую праўду, апошнія словы «у нас няма дваранаў, у нас усе роўныя!» — гэта ўсё бальшавіцкія прапагандысты зьляпілі?
  Спадару Рамане, Вы ўжо ня першы, хто тутака тэзы недагісторыкаў без адукацыі Дзюкава, Гронцкага, Якаўлева выкладаеце з мэтаю паказаць, як беларускія праваслаўныя прыгонныя сяляне любілі расейскага імпэратара) Убогасьць Вашых сьцьвярджэньняў нават большая, ніж у Вашых папярэднікаў.
  +4
  avatar
  То, что поляк Калиновский прилагал усилия распропагандировать белорусские народные массы разными текстами латиницей на «мужицком наречии» я и не отрицал. Что это меняет? Он собирался основать белорусское государство?? )) Нет. Он поднял мятеж исключительно ради восстановления государства поляков для поляков-Польши в границах 1792года. «Присягаем во имя Пресвятой Троицы и клянёмся на ранах Христа, что нашей родине Польше будем служить верно и исполнять, во имя того же отечества Польши, все приказания, предписанные нам начальниками…»
  То, что в 60е года 19в. он как и прочие был болен социализмом ( про нет дворян), тоже особо ничего не меняет. И что с того? В Питере действовали социалисты-террористы «Земля и Воля»
  То, что образ революционера лепили большевистские пропагандисты и вместо «москаля» вставляли в тексты Царя, а вместо Викентий-Константин из пальца высосали «Кастусь» сегодня общеизвестно.

  *Кстати, так называемые «письма из под виселицы» написаны были до ареста явно не под виселицей.)), достоверно известно об авторстве Калиновского только третьей части. Первые две вполне возможно плод сочинений издателя Гиллера.

  Вы, дорогой коллега, не хабальте тут с «псевдоисторики, убогость, российскомирны», а попробуйте напрячься и привести логичную аргументацию. И прекращайте сочинять.Я не писал, что наши предки крестьяне любили российского императора. Я написал, что они не поддержали польские мятежи. Это как бы не одно и тоже
  -5
  avatar
  «Присягаем во имя Пресвятой Троицы и клянёмся на ранах Христа, что нашей родине Польше будем служить верно и исполнять, во имя того же отечества Польши, все приказания, предписанные нам начальниками…»
  Тогда словом Polska называли сокращённо Rzeczpospolita Obojga Narodów, равно как и сейчас мы не говорим Республика Беларусь или Российская Федерация или Республика Польша.

  Вот чисто для примера. Одна из агитационных листовок Калиновского. Почему-то поляк пишет на беларускай мове. Интересно для кого, если восстание чисто польское. И откуда этот поляк её знает.
  0
  avatar
  Прелестно.1.Что меняет для нас «Речь Посполита» вместо Польша? Это не польское государство поляков? Это другое? ))
  2.Польские помещики жившие на нашей земле управляли белорусскими крестьянами, других то тут не было. Поэтому написать на «мужицком наречии» мужикам Земли Польской :), проблем я не вижу.
  Почему пишет, тоже очевидно. Поляков мало, необходимы тактические союзники. Вот и пытался распропагандировать мужиков. Не очень удачно правда
  -4
  avatar
  .Что меняет для нас
  «Для нас» — это для кого?
  Кто эти «вы»?
  Чье мнение высказываете, от чьего имени говорите?
  +2
  avatar
  Для нас, это значит для участников дискуссии. Если для вас это сложно, стоит ли продолжать? )
  -2
  avatar
  Прелестно.1.Что меняет для нас «Речь Посполита» вместо Польша? Это не польское государство поляков? Это другое? ))
  Это другое и это какбэ очевидно. Зайдите хотя бы в Википедию для начала.

  Польские помещики жившие на нашей земле управляли белорусскими крестьянами, других то тут не было.
  Приходили какие-то поляки и управляли какими-то белорусами. Ну вот так просто из воздуха находились поляки. До этого белорусы сами по себе жили и тут ВНЕЗАПНО поляки начали управлять.
  Вы почитайте чего-нибудь про суть феодализма, порете откровенную чухню.

  Вот и пытался распропагандировать мужиков.
  Которые читать вообще не умели. План так себе. Это не на мужиков рассчитано, а на местную шляхту и небольшую прослойку интеллигенции.
  +1
  avatar
  Это другое и это какбэ очевидно. Зайдите хотя бы в Википедию для
  После принятия Конституции 1791 года какбэ это одно и то же.Ближе к первоисточникам.)

  Приходили какие-то поляки и управляли какими-то белорусами. Ну вот так просто из воздуха находились поляки. До этого белорусы сами по себе жили и тут ВНЕЗАПНО поляки начали управлять.
  Поляки появились не из воздуха, а из полонизированной шляхты и аристократии ВКЛ. Для начала почитайте как, когда исчезла в РП наша мова, наша вера, на каком языке писали наши помещики, на каком думали, почему они считали себя ни то, что белорусами ( за это можно было шаблей меж глаз получить), а просто потомками сарматов или на худой конец поляками, и в том же духе. Наконец, на каком языке шло ВСЁ образование у нас аж до 1864 года.Тогда уверен спеси у вас поубавится
  Это не на мужиков рассчитано, а на местную шляхту и небольшую прослойку интеллигенции
  Давно не читал ничего смешнее. Вы хоть сами то листовку свою прочитайте для приличия.
  Письмо от Яска Господаря из под Вильно Да мужиков земли польской Точно паны вот так друг другу в 1860м кричали на балу «Эй, мужик! Ходы сюда, танцевать будзем!»*lol*
  0
  avatar
  как, когда исчезла в РП наша мова
  А что за «наша мова»? Чья «ваша»?
  Участников дискуссии?
  0
  avatar
  Опять не угадали, что ж у вас за день то такой, все время впросак.) Наша это наших предков. Представляете, статуты еще писали на ней, а через 150 лет ее упразднили, сказали что латыни и польского достаточно
  0
  avatar
  Наша это наших предков
  А кто ваши предки?
  +1
  avatar
  тутэйшие

  тутэйшыя
  0
  avatar
  за трасянку мильпардон
  0
  avatar
  за трасянку мильпардон

  Ничего, не вы первый и последний  Ну и по Бобруйску отбомбились, как же без этого.

  +1
  avatar
  тутэйшие
  Понятно. Сын исконной белоруски со всеми вытекающими, представительницы глубинного народа.
  Как там КГ поживает?
  0
  avatar
  Да, и батя мой покойный тоже не поляк. И что? Кто такой КГ?
  -1
  avatar
  После принятия Конституции 1791 года какбэ это одно и то же.Ближе к первоисточникам.)
  Тут вообще не понял.
  Поляки появились не из воздуха, а из полонизированной шляхты и аристократии ВКЛ.
  Значит это были не поляки, а кто-то полонизированный… ОК
  Кто эти люди? Национальность у них какая? Откуда взялись?
  Для начала почитайте как, когда исчезла в РП наша мова
  Настолько, что Калиновский пишет на мове. Наверное не исчезла. Я думаю, что он лучше вас разбирался.
  +2
  avatar
  1.Конституция 1791 (до всяких разделов) упраздняла де-юре ВКЛ и вводила в РП форму государственного устройства-унитарное государство. Вы же мне об этом пытались сказать, что есть Польша типа, а есть РП =Польша+ВКЛ. Так вот, если ВКЛ де-факто упразднили еще в 1696 году, то де-юре с 1791 года Речь Посполитая естьтолько Польша.
  2.Ну, это не сложно. Человек той национальности или принадлежит тому народу к которому сам себя относит.Это общегуманитарный принцип и не поддерживали его только нацисты Рейха.
  Простые примеры- Пушкин русский, а не эфиоп, Лермонтов русский, а не шотландец, Климов украинец, а не русский, Бжезинский американец, хотя этнический поляк, а Зеленский украинец и тому подобное…
  Так вот, уже в 18 веке наша шляхта тотально говорила по-польски, писала только по-польски, думала на польском, получала образование только на польском, читала польские книги и верила в папскую веру как все поляки, к какому народу она себя относила, вот ведь вопрос.))
  Насчет взялись откуда понятно. Это была шляхта ВКЛ, то есть этнические не поляки, а условно, русские, условно белорусы, литовцы, служивые татары, ассимилированные потомки, кстати многочисленные варягов и т.д.Аристократия ВКЛ еще проще-Гедиминовичи и Рюриковичи.Хотя в 17-18 веке и польская и полонизированная шляхта искренне считала себя потомками сарматов.)
  3.Калиновский не пишет на мове. Мова упразднена решением Сейма в 1696 году. Оставлен только польский, ну, и латынь. А к 1860 году ареал мовы только безграмотные крестьяне потому, что грамоте даже крестьяне до 1864 года могли обучиться только польской.Словарный запас представляете себе.
  Калиновский пишет на транслите. Это как вы к примеру напишите
  Ай эм фром Минск, ит ыс зэ кэпитал оф ауа кантри. Едва ли можно сказать, что вы писали по -английски.)
  0
  avatar
  Так вот, если ВКЛ де-факто упразднили еще в 1696 году, то де-юре с 1791 года Речь Посполитая естьтолько Польша.
  Мне нравится когда чел в тырнете несёт всякую чухню. Главное это делать безапеляционно.
  Аргументы? Нахер не надо. Пруфлинки? -зачем.
  ВКЛ еще проще-Гедиминовичи и Рюриковичи.
  Открою страшную тайну. Гедеминовичи тоже Рюриковичи.
  Калиновский пишет на транслите.
  Есть такой язык — транслит? Прикольно.
  0
  avatar
  Вы не путайтесь в трех соснах только. Аргументы я вам привел. Это решение сейма об упразднении мовы от 1696 года и конституция 1791 года. Первое означает превращение РП в унитарное государство де-факто, второе де-юре. Пруфы на эти 2 события вам надо?*lol* Тогда, первое, что поражает, что вы от меня впервые это услышали, при таком уровне знаний истории может не стоит ввязываться в споры? Нет?)))
  Второе, если вас в гугле забанили, зачем вы вообще оппонируете. Третье, и 1696 Сейм и Конституция РП 1791 объективная и отлично изученная и описанная реальность, называть это чухней очень странно.А что у вас не чухня тогда? Земля на 3 китах, сказки Толика Тараса, торсионные поля, вода Чумака?)))
  Открою еще более страшную тайну,
  Y-ДНК профиль Гедимина установлен на основании его потомков от нескольких сыновей. Гедимин имел происхождение из Прибалтики. По прямой мужской линии он не имел близкого родства ни с одним из протестированных родов — Рюриковичами, Гедройцами, Мицкевичами, Воронецкими и т.д.
  Не садитесь больше в лужу, это так некомфортно. *lol*

  Да, коллега, есть много его вам неведомого.:D
  Трансли́т (название произведено сокращением слова «транслитерация») — передача текста с помощью чужого алфавита.
  Давайте так, если у вас начинается фрустрация от того, что все во что вы веровали немного не такое, лучше не отвечайте.
  -1
  avatar
  Это решение сейма об упразднении мовы от 1696 года
  Это касалось делопроизводства, как и сейчас всё на русском.

  и конституция 1791 года
  Прекрасная Конституция.

  Y-ДНК профиль Гедимина установлен на основании его потомков от нескольких сыновей. Гедимин имел происхождение из Прибалтики.
  На тот момент Гедимины считались ветвью от Рюрика.
  ДНК тест… смешно. Никто не знает кто такой Рюрик и откуда, возможно мифическая фигура, а они тесты проводят.

  превращение РП в унитарное государство
  И что в этом плохого?
  +2
  avatar
  Да, это касалось делопроизводства. Но, все гораздо серьезнее, учитывая 17 век. Упраздняя мову и оставляя только латынь и польский, поляки лишили нас литературы, науки, многих других сфер культуры, образования на родном языке. Это очень быстро привело к оскудению словарного запаса и окончательному ополячиванию всех некрестьянских сословий бывшего ВКЛ. По сути не ошибусь, если скажу, что 95% нынешних поляков РБ это потомки ополяченных белорусов.
  Конституция 1791 года для поляков прогрессивная, кто ж спорит.Только вот узаконивает окончательное поглощение нас Польшей.
  Слушайте, в вики, откуда я скопипастил есть родословная Гедиминовичей, зачем сочинять, там хорошо написано.
  Зато все прекрасно знают немифических потомков Рюрика от Владимира Святого до Федора Иоанновича, сына Грозного на ком династия прервалась.Многие их них похоронены в усыпальнице Успенского Собора и достать ДНК вообще не проблема.
  Ничего плохого для поляков.Для белорусов с какой стороны посмотреть. РП то организовывалась как Союз 2х государств, почти Конфедерация. А по итогу поляки сожрали наши земли и фактически успели превратить часть белорусов тоже в поляков. Я вот не хочу быть поляком, а вы???
  0
  avatar
  А по итогу поляки сожрали наши земли
  Вообще по итогу русские сожрали.
  Я вот не хочу быть поляком, а вы???
  Я не смогу в силу возраста, после 25 лет, говорят, не стоит менять нацию.
  Вот сын мой полноценный пОляк, хоть и чистокровный белорус.
  Но если был бы вариант объединения с Польшей, то я согласен.
  +1
  avatar
  Спорный вопрос.Полонизацию не следует рассматривать как колонизацию.Учитывая, что к 1815 году вся территория бывшего княжества вошла в состав Российской империи попытки Польши удержать территории Северо-Западного края под своим контролем можно рассматривать только с положительной стороны, а полонизацию вынужденной мерой перед агрессией с востока.
  +1
  avatar
  Если белорусы становятся поляками, это что? Не нравится термин колонизация, говорите о полонизации
  +1
  avatar
  Не могу не согласиться. Полонизация это не колонизация, а скорее ассимиляция.Вопрос лишь, хорошо это либо плохо для ассимилируемых. К примеру РИ по мере движения на восток ассимилировала огромное количество народностей.Собственно тоже самое произошло в Британии, Франции или Испании и Италии.
  А вот, что не согласен. Полонизация не может считаться вынужденной так как активно она началась задолго до 1815 и даже до РИ и до «агрессии с востока» -вообще не понятно что в это словосочетание вы вкладываете, если поляки неспровоцированно захватили Москву, а до того большинство войн ВКЛ с РЦ тоже начинало ВКЛ, кто ж виноват, что оно их постоянно проигрывало.)
  Главные даты полонизации нашего народа это унии и прежде всего Люблинская и Брестская, затем Сейм 1696 года как финишная черта полной потери национальной шляхты и далее пошла полонизация уже низших сословий. Достаточно сказать, что до 1864 года все могли получить у нас образование только на польском языке.
  -2
  avatar
  Не согласен, полонизация была естественным объективным фактором связанным с интересами и культурными предпочтениями местной шляхты, носила ненасильственный, культурный характер, тяготевшей к развитым культурным центрам.Придавать этому негативный характер смешивая этот процесс с колонизацией и эксплуатацией колонии не стоит. Кроме того превращение Речи Посполитой в унитарную Польшу носило так же вынужденный характер в результате резкого демографического падения ВКЛ в результате войн на трех фронтах (присоединении Хмельницкого к России и набегам на Литву, шведским потопом, и русско-польской войной).Поэтому я резко против придавать Польше роль угнетателя и поработителя.Вы извращаете смыслы.
  +3
  avatar
  Опять таки согласен. Культурное развитие Польши было мощнее ВКЛ, поэтому притягательность позиции стать поляком имела место.И это было без насилия. На Киевщине, волыни, Черниговщине поляки правда урезали права православных в управлении даже сел, но у нас тут все ровно, сами скакали от желания ополячиться.
  Еще раз. Позитивно, негативно это вопрос позиции. Для Польши получение новых подданных с новыми землями без войны однозначно позитивно.Для нас сегодняшних, для государства ВКЛ бесславный слив нашими предками своей земли, своей не самой отсталой культуры, своего высшего сословия «в поляки» сложно оценить позитивно.
  Кроме того превращение Речи Посполитой в унитарную Польшу носило так же вынужденный характер
  Да, пообедали вэкаэлом, ну, совсем, совсем без аппетита.
  Факт остается фактом. Если шляхетсво и аристократия задрав портки перекрасилось в поляков, то остальные 90% населения, православные, белорусские крестьяне таковыми не были и этого не жаждали.Польский крепостной и религиозный гнет был совершенно беспощадным и по сути для основной части народа иноземным и колониальным. А насильственное обращение в папскую веру с предательством православия то еще по деспотичности явление. Жестокость поляков на захваченных в результате смерти ВКЛ землях и привела к восстаниям казаков на украине, которые по сути и похоронили в итоге мощь Польши.
  -3
  avatar
  обращение в папскую веру с предательством православия

  Каша у Вас какая-то. Ни одно верование не является высшим знанием, и православие, в том числе. Товарищи, перестаньте уже трясти этой вонючей тряпкой «Православие, самодержавие, однонародность».
  +1
  avatar
  Ни одно верование не является высшим знанием, и православие, в том числе
  Последнее, что можно разбирать в вере, это градация ее в рамках " низшее-высшее знание".
  Товарищи, перестаньте уже трясти этой вонючей тряпкой «Православие, самодержавие, однонародность».
  Язык, территория и вера фундамент формирования этносов в народ. Плюс, вера в средние века замечательный триггер запустить резню лет на 50
  -1
  avatar
  Последнее, что можно разбирать в вере, это градация ее в рамках " низшее-высшее знание".

  В Вашем контексте предлагается именно так — православие, как единственный путь.

  Язык, территория и вера фундамент формирования этносов в народ.

  Халтурный скрепный цемент, но не будем усложнять, беларусы до сих пор празднуют Купалле — РПЦ свободна.
  +1
  avatar
  Беларусы дружно пьянствуют на православные и католические пасхи
  росиянские пропагандоны упорно пытались запустить разборки православие-католицизм, но не шмагли.
  до романа сей факт еще не дошол
  судя по всему сей персонаж мозгами еще в средневековье
  +2
  avatar
  упорно пытались запустить разборки православие-католицизм, но не шмагли.
  вы немного проспали остановку, все обсуждение идет только о 16-17 веке, но то, что вы знаете, что было средневековье-похвально
  0
  avatar
  В Вашем контексте предлагается именно так — православие, как единственный путь.
  И когда путь, то есть направление или процесс перемещения стал тождественен знанию, то есть результату познания? Я что-то пропустил?
  Халтурный скрепный цемент, но не будем усложнять,.
  До сих пор другого человечество не придумало.
  беларусы до сих пор празднуют Купалле — РПЦ свободна
  кто из белОрусов на Купалье, кто на литургии. Каждому свое.
  0
  avatar
  И когда путь, то есть направление или процесс перемещения стал тождественен знанию, то есть результату познания? Я что-то пропустил?

  Да, пропустили. Я Вам сразу написала, что ни одно верование не является высшим знанием.

  До сих пор другого человечество не придумало.

  Все знатоки «человечества» говорят на русском и придумывать что-то новое им сложно.

  кто из белОрусов на Купалье, кто на литургии. Каждому свое.

  Нет, пополам у нас, белАрусов, не делится. На Купалле идут все, на православную литургию — жменька.
  0
  avatar
  Да, пропустили. Я Вам сразу написала, что ни одно верование не является высшим знанием.
  Вера вообще не знания.Вы просто не поняли о чем я написал.
  Все знатоки «человечества» говорят на русском и придумывать что-то новое им сложно.
  Эко, вас клинит.Забудьте про клятых.Почва, Вера, Язык -универсальные факторы превращения сообществ разных этносов в один народ.Хоть в Литве, хоть во Фландрии.Лишь с наступлением Нового Времени в которое появятся буржуазные нации эти факторы изменятся
  Нет, пополам у нас, белАрусов, не делится. На Купалле идут все, на православную литургию — жменька.
  Не пишите трасянкой, это как сельский мейкап.
  Что до числа в храмах, то этим словам ровно 2000 лет.Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими.
  -1
  avatar
  Вы просто не поняли о чем я написал.

  Значит Вы плохо излагаете.

  Почва, Вера, Язык -универсальные факторы превращения сообществ разных этносов в один народ.

  Мой бог — физика и химия, я останусь сиротой?

  Лишь с наступлением Нового Времени в которое появятся буржуазные нации эти факторы изменятся

  Начинает отдавать сектантством.

  Не пишите трасянкой

  Беларусь — беларусы. Выбросьте словарь с которым Вы читаете тексты на мове.

  это как сельский мейкап.

  Да-да, многие из Ваших предшественников частенько любили писать о колхозах, ситцевых платьях и дедушкиных туалетах. Америку в себе Вы нам не открыли.

  Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими.

  Православие/христианство — это всего лишь одна из множества религий и мы возвращаемся к тому с чего начали — Вы пытаетесь искусственно загнать всё в нужные Вам рамки «Православие, самодержавие, однонародность».
  0
  avatar
  Значит Вы плохо излагаете.
  пусть будет плохо
  Мой бог — физика и химия, я останусь сиротой?
  нет, это 9-18 век
  Начинает отдавать сектантством.
  появление наций, не лениво читайте сами, лениво слушайте меня
  Беларусь — беларусы. Выбросьте словарь с которым Вы читаете тексты
  Белорусы — так правильно по-русски РБ.Нормы русского языка РБ, на память утверждены правительством и АН РБ. Утвердят через А, нет проблем.
  Да-да, многие из Ваших предшественников частенько любили писать о колхозах, ситцевых платьях и дедушкиных туалетах. Америку в себе Вы нам не
  Прекращайте, задеть я вас не собирался, а всякие там «ашушэния»вам и самой противны. Второе, ну да, мы сельская страна,90% горожане максимум во-втором поколении.Чего комплексовать.

  Православие/христианство — это всего лишь одна из множества религий и мы возвращаемся к тому с чего начали — Вы пытаетесь искусственно загнать всё в нужные Вам рамки «Православие, самодержавие, однонародность».
  мы тут разговорились не о мире с тысячей культов, а конкретном нашем народе.А он формировался с 10 века исключительно в православии и многие события истории понятны только через призму православной веры
  -1
  avatar
  Нормы русского языка РБ, на память утверждены правительством

  Земля им пухом.

  Чего комплексовать.

  В таком случае понятия не имею, почему Вы используете слова «колхозы», «сельский», «пружанская» с явным намерением принизить собеседника. Видимо Вы сейчас врёте и выкручиваетесь.

  ну да, мы сельская страна

  Кто это здесь «мы»? Не примазывайтесь к нам со своими потешными русскими загонами. Беларусов так просто не охарактеризуешь. У нас одна половина проводит в Минске студенческие годы, которые потом всю жизнь вспоминает, вторая — приезжает в Минск, когда «уже можно». На фоне этого, независимо от места проживания, все ездят в Европу, как к себе домой. Беларусы мобильны и самодостаточны, это не в русско-азиатской глуши у царя паспорт выпрашивать.

  мы тут разговорились не о мире с тысячей культов, а конкретном нашем народе.

  Именно. Я Вам объясняю, что у моего, беларуского, народа есть свободный выбор.

  он формировался с 10 века исключительно в православии

  Это русских на православии клинит. У меня подруга в Гродненской области — католичка, муж — православный, двух старших — крестила в церкви, младшего — в костёле, говорит — какая на фик разница? Так чта Вы там свою «призму православной веры» крутите, как хотите, всё равно ничего не поймёте.
  +1
  avatar
  Земля им пухом
  Понятно.Я так веду себя с нормами ПДД.Правда, когда у меня за скорость на полгода забрали права, я не пытался гаевым доказать, что 180 это норма жизни.

  В таком случае понятия не имею, почему Вы используете слова «колхозы», «сельский», «пружанская» с явным намерением принизить собеседника. Видимо Вы сейчас врёте и выкручиваетесь.
  Это как раз легко. Вы можете окончить сельскую школу, потом какой нить могилевский педин, но интересоваться и писать посты на тему структуры экономики РБ или там оценивать качество решений по BPM московских предприятий, это нормально, тут нечего комплексовать, но всегда неплохо помнить, что вы в теме профан и лучше не терять берега, что б не выглядеть глупо.Когда же человек явно некомпетентный, явно от сохи начинает безапелляционно задвигать не о расчете комбикорма, а кривляться о совсем других материях, то как тут не постебаться?

  Кто это здесь «мы»? Не примазывайтесь к нам со своими потешными русскими загонами. Беларусов так просто не охарактеризуешь. У нас одна половина проводит в Минске студенческие годы, которые потом всю жизнь вспоминает, вторая — приезжает в Минск, когда «уже можно». На фоне этого, независимо от места проживания, все ездят в Европу, как к себе домой. Беларусы мобильны и самодостаточны, это не в русско-азиатской глуши у царя паспорт выпра
  Ничего сложного из себя белорусский социум не представляет, прекращайте эти самоцелования. Достижение стадии развития, когда наконец-то в поездку в Литву перестают надевать черные носки под сандалии, ковыряться прилюдно в носу и оттопыривать мизинец когда держат фужер еще не показатель развития общества.Я не социолог, но потенциал роста определяют прежде всего просвещенные страты социума, а не только масса обывателей (хороший украинский термин -мешканцы). А вот с этим у нас также хорошо, как с эрмитажами, мариинками, большими театрами, фундаментальной наукой и деловым администрированием.
  Это русских на православии клинит. У меня подруга в Гродненской области — католичка, муж — православный, двух старших — крестила в церкви, младшего — в костёле, говорит — какая на фик разница? Так чта Вы там свою «призму православной веры» крутите, как хотите, всё равно ничего не поймёте.
  2 момента которые вы мешаете в один винегрет. 1.история. С 10 века наш народ был православным, это важно. 2.собственно христианство.Как и любая другая область требует изучения базового уровня. Бесполезно вам объяснять, если вы абсолютно не понимаете самого простого.И не хотите это понять. Ваша подруга права, если относится к вере как покупке в магазине, то название супермаркета не важно
  -1
  avatar
  я не пытался гаевым доказать, что 180 это норма жизни

  Да-да, обычно так себя ведут те не беларусы, которые паркуются на тротуарах.

  окончить сельскую школу, потом какой нить могилевский педин… но всегда неплохо помнить, что вы в теме профан

  Ложные выводы. Дипломы/оценки имеют психологическое значение, всё остальное — твои способности и собственный опыт. Каждый год в ЕС приезжают дети из Москвы/России и их родители офигевают, когда они со своими аттестатами, полными пятёрок, не поступают. Уровень знаний запредельно низкий. Английский какого-то страшного уровня. Но ничего, они идут в платные учебные заведения, открытые их же соотечественниками. Ничего личного, просто бизнес.

  прекращайте эти самоцелования.

  С чего бы это прекращать? O_o Здоровый дух, в здоровом теле.

  когда наконец-то в поездку в Литву перестают надевать черные носки под сандалии, ковыряться прилюдно в носу и оттопыривать мизинец когда держат фужер

  У меня есть подозрение, что Вы никогда не видели беларусов.

  просвещенные страты социума

  С этим у беларусов нет проблем, мы ж не русские.

  (хороший украинский термин -мешканцы).

  Я сегодня у «куратора» поинтересовалась — кто такие ольгинцы? Мне было отвечено, что Ковид на Браме всю жизнь всё сводил к Украине. Вас, я смотрю, что-то тоже регулярно в эту тему клонит. Но Вы, очевидно, стараетесь себя превозмочь.

  эрмитажами, мариинками, большими театрами

  Я смотрю Вы тоже самоцелованием занимаетесь, что ж тогда на меня раздражаетесь? Всё Вами перечисленное, уважаемый Роман, не вызывает во мне никакого ответного трепета. Это чужая и не интересная мне культура.

  С 10 века наш народ был православным, это важно.

  Нет. Абсолютно не важно.

  Бесполезно вам объяснять, если вы абсолютно не понимаете самого простого.

  Помощника позовите. Есть там кто-нибудь?

  Ваша подруга права, если относится к вере как покупке в магазине, то название супермаркета не важно

  Понятия не имею, как моя подруга относится к вере, но знаю как она относится к человеческим условностям. Вы не подтасовывайте одно другим. Как бы Вы не назвались — богами вы не станете. Все люди равны. А РПЦ — манипулятор.
  +1
  avatar
  Да-да, обычно так себя ведут те не беларусы, которые паркуются на тротуарах.
  парковаться на тротуаре жлобство, быстро ехать или писать через А-нарушение норм.
  Ложные выводы. Дипломы/оценки имеют психологическое значение, всё остальное — твои способности и собственный опыт. Каждый год в ЕС приезжают дети из Москвы/России и их родители офигевают, когда они со своими аттестатами, полными пятёрок, не поступают. Уровень знаний запредельно низкий. Английский какого-то страшного уровня. Но ничего, они идут в платные учебные заведения, открытые их же соотечественниками. Ничего личного, просто бизнес.

  не знаком с этими слезливыми сторис о непоступивших россиянах в ЕС и не трогает.Зачем вообще поступать в ЕС когда есть плехановка или бауманка? Что до остального, не знаю где вы черпали подобный опыт. В моем бизнесе ВУЗ имеет определяющее значение. Выпускники МГУ, МГИМО отличаются в массе от выпускников БГУ, я уж не говорю о каком то МГЭИ, как люди разных веков. Когда я курировал рекрутинг HR мы при наборе молодых спецов кроме БГУ и по ряду направлений Нархоза вообще никого не рассматривали. Экспаты у нас были плехановка, Киевский университет, и даже МФТишница переучившаяся. В общем талант история отдельная, а среди просто средне толковых сделать карьеру из некачественного вуза шансов кратно меньше. И это кстати огромная проблема для страны, она на корню рубит все ваши мечтания. А сейчас с убийством ИПМ единственно приличного препода МВА в РБ, вообще не вижу света в конце туннеля.
  -1
  avatar
  Зачем вообще поступать в ЕС

  И правда, купил диплом в переходе и стал министром культуры РФ. А можно и без диплома академиком стать. РФ — страна, где сбываются все мечты.
  +1
  avatar
  и как эти 2 тезиса связаны между собой?
  0
  avatar
  эти 2 тезиса
  Какие?
  +1
  avatar
  У меня есть подозрение, что Вы никогда не видели беларусов
  их невозможно не увидеть когда стоишь в очереди по 6-10 часов на выезд. Через одного красауцы.
  С этим у беларусов нет проблем, мы ж не русские.
  согласен проблем нет, потому что торричеллиева пустота вместо просвещенного слоя.
  Я сегодня у «куратора» поинтересовалась — кто такие ольгинцы? Мне было отвечено, что Ковид на Браме всю жизнь всё сводил к Украине. Вас, я смотрю, что-то тоже регулярно в эту тему клонит. Но Вы, очевидно, стараетесь себя превозмочь.
  жил я на украине довольно часто и дольно долго.Обаборигенился слегка.
  Я смотрю Вы тоже самоцелованием занимаетесь, что ж тогда на меня раздражаетесь? Всё Вами перечисленное, уважаемый Роман, не вызывает во мне никакого ответного трепета. Это чужая и не интересная мне культура.
  я на вас не раздражаюсь, это мировая цивилизация, она вам чужая и не интересная, нет проблем, проблема в том, что мы были частью этой цивилизации, а сегодня у нас потеряна она и ничего, зеро в замен… борец с занавожением тока наше усё
  Нет. Абсолютно не важно.
  не рассказывайте это историкам
  -1
  avatar
  Белорусы — так правильно по-русски РБ.Нормы русского языка РБ, на память утверждены правительством и АН РБ.
  Нормы языка не утверждаются Правительством и НАН РБ, (не АН) это не Закон, а условная сущность.
  0
  avatar
  беларусы до сих пор празднуют Купалле — РПЦ свободна.
  Немцы до сих пор дарят на Рождество Христово фигурки рогатого зайца и шоколадные яйца — католическая церковь, лютеране, итд свободны? Практ все христианские церкви и секты сохранили элементы язычества.
  0
  avatar
  Практ все христианские церкви и секты сохранили элементы язычества.

  Пан ABC-13, при чём тут Купалле к церковным праздникам? Оно не совпадает ни с одним из них.

  "И только Православная Церковь в своей проповеди предостерегает народ от участия в идолослужении, которое происходит в этот день, точнее, в эту ночь."
  0
  avatar
  Христианство возникло не на пустом месте, а на предыдущих верованиях, тоже рождество взято от бога нового солнца 25 декабря
  +2
  avatar
  … иудеи тоже в теме, обряд обрезания на 8ой день, т.е новый год
  0
  avatar
  Христианство возникло не на пустом месте, а на предыдущих верованиях, тоже рождество взято от бога нового солнца 25 декабря

  Вот и отлично, пан burmin. Мой посыл остаётся тем же — РПЦ идёт лесом. Пусть зомбируют население в границах своей страны.
  0
  avatar
  8
  РПЦ идёт лесом. Пусть зомбируют
   население в границах своей страны.
  
  а вы будете зомбироовать своих? Здорово.Кючевский вроде сказал: на Западе церковь без Бога, а в России Бог без церкви
  +1
  avatar
  а вы будете зомбироовать своих?

  В данный момент я живу вне сферы интересов какой бы то ни было религии и совершенно счастлива, чего и всем желаю.

  Кючевский вроде сказал

  Древняя цитата. Вы ей утешаетесь?

  на Западе церковь без Бога, а в России Бог без церкви

  Это русский миф. В редком православном приходе встретишь такие человеческие взаимоотношения, как в здешнем обществе.
  0
  avatar
  Здесь про казаков не соглашусь.Формальный повод это религиозный конфликт, который имел место в высшей церковной прослойке и мало занимал умы простого казачества.Но по сути казачество тех времен это сухопутные пираты, которым безразлично кого и что грабить, они нуждались лишь в направлении указанного им Богданом Хмельницким, то создавашего союз с Россией, то нарушавшего этот союз когда был повод пограбить то там, то сям.Естественно усилия поляков к приведению к порядку, к прекращению набегов на ВКЛ потерпели неудачу, как впрочем не срослось и у российского царя.
  Кроме того еще раз подчеркиваю про «остальные 90% населения» ВКЛ обезлюдела конкретно, не знаю цифр но что то припоминаю очень много.
  Послы гетмана говорили в Москве весной 1653 года: «только б де царское величество изволил их принять вскоре и послал своих ратных людей, и он гетман, тотчас пошлет свои листы в Оршу, в Могилев и в иные городы, к белоруским людям, которые живут за Литвою, что царское величество изволил их принять и ратных людей своих послал. И те де белоруские люди учнут с ляхи битца; а будет де их 200 000»Беларуские люди здесь видимо имеются в виду казаки )))
  0
  avatar
  Казачество в те времена действительно анархичная, люмпенизированная масса.Да и не только в те времена. Пожалуй только в 19 веке самодержавие из них смогло вылепить что-то полезное, разогнав для этого половину их формирований. Всего за 40 лет до восстания Хмельницкого казаки составляли костяк войск обоих самозванцев и доставили серьезный геморой России своими грабежами. Однако, конфликт населения Украины с польской короной в 17 веке я бы не сводил только к казакам.Он носил очевидно многоаспектный характер. Тут и ущемление веры, и языка и экономика, и угнетение, и мечты выдавить увеличение числа реестрового казачества и личные хотелки Хмельницкого и казачьей старшины.
  Поляки не просто не справились, они оказались не в состоянии переварить литовское наследство, просто, имхо, подавились куском ВКЛ.
  -1
  avatar
  если поляки неспровоцированно захватили Москву
  Поляки оказывается и Москву захватили? Расскажите, пожалуйста, про эту славную битву.
  Там обязательно где-то должны быть 27 русиновцев провоцированных.
  +1
  avatar
  вики ваше все, берете Смутное Время и под запись
  -1
  avatar
  вики ваше все, берете Смутное Время и под запись
  И там я найду захват Москвы поляками? Вы может перечитайте учебники истории.
  0
  avatar
  Читайте и обрящете
  -2
  avatar
  Читайте и обрящете
  Что читать?
  Владислав Ваза русский царь. Избрали русские. Какие вопросы?
  0
  avatar
  когда «Ваза русский царь» венчан на Царство?
  0
  avatar
  когда «Ваза русский царь» венчан на Царство?
  Он посмотрел на этих придурков и решил не связываться. Я его понимаю. Но избран был и присягу ему принесли — вся элита.
  Пётр 3-й не был венчан на царство. Не император чтоле?
  Даже Пётр 1й не был венчан в качестве императора, сугубо в качестве царя-соправителя.
  Зато Лжедмитрий 1й был венчан на царство, что не помешало его завалить прекрасным православным русским парням.
  0
  avatar
  Еще раз. Ваза не венчан-не Царь. Петр Первый: Царь=Кесарь=Кайзер=Император =Цезарь. Если венчан Царем, то хоть кайзером назовет себя, хоть Цезарем, одно и то же.
  Поляки оккупировали Москву, загадили храмы, убили Патриарха Гермогена. Разгром и последующие унижения Польши плата за карму.
  -1
  avatar
  Поляки оккупировали Москву, загадили храмы, убили Патриарха Гермогена. Разгром и последующие унижения Польши плата за карму.
  госпади, верните Мнемона, а то вот от этого вот всего блевать только можно :I
  +4
  avatar
  госпади, верните Мнемона, а то вот от этого вот всего блевать только можно
  Зато поживее и не столь прямолинеен, лучше исторически подкован…
  +1
  avatar
  Кесарь=Кайзер=Император =Цезарь
  Цезарь никогда не был императором. Ну и вообще лингвистически кайзер, кесарь, царь понятно как мог из Цезаря образоваться, ибо букву «С» по разному читали. Но Император вообще никак. Только в мосгу у ватника.
  +1
  avatar
  Знаете почему с вами сложно? Вы будуючи профаном и не зная базовых научных понятий, настырно пытаетесь что то доказывать. В общем рекомендую либо подучиться, либо не дурить голову
  -2
  avatar
  Знаете почему с вами сложно?
  Знаете почему с вами просто?
  Вы просто не понимаете как строится научная дискуссия. Фигачите свои дюжевумныя мысли в пустоту. Так это не работает.
  Я не знаю, вас взяли в Ольгино на 500 баксов или вы местный дурачёк бесплатно.
  +4
  avatar
  вы местный дурачёк бесплатно.

  Нет, конечно.
  0
  avatar
  или вы местный дурачёк бесплатно.

  Мне иногда кажется, что их там несколько, судя по количеству комментов за единицу времени. Причём комменты на разные темы. Тут даже Вассерман не справился бы.
  +2
  avatar
  Рази што и ногами по клавам набирал бы, аки обезьяна.
  +1
  avatar
  Да, коллега, есть много его вам неведомого.
  Трансли́т (название произведено сокращением слова «транслитерация») — передача текста с помощью чужого алфавита.
  Давайте так, если у вас начинается фрустрация от того, что все во что вы веровали немного не такое, лучше не отвечайте.

  Вы бы зрок праверылі, спадару Рамане) Напісана ж: перадача тэскту с дапамогаю чужога альфабэту. Дык на якой мове пісаў тэксты Каліноўскі?

  Дарэчы, ці прачыталі Вы апошні ліст з-пад шыбеніцы, які, паводле Вашых словаў, дапраўды напісаны рукою Каліноўскага? Што там наконт польскага народу й на якой мове ён напісаны?
  +2
  avatar
  Калиновский писал транслитом. Это означает, что с помощью чужого письма он пытался воспроизвести разговорное наречие местных крестьян. Представим себе исследователя Африки, вот он пытается британским алфавитом записать разговор негров на суахили. Можно ли говорить, что он пишет на суахили? ))) Нет, это смешно. Ну, а попытка поляка, когда приперло, обратиться к белорусам, учитывая, что именно поляки убили нашу письменность, выглядит нелепо и в принципе печально.
  Агитки Калиновского, или те которые ему приписывают я 100 лет не перечитывал и нет желания.Хотите что то сказать, говорите.
  -1
  avatar
  Калиновский писал транслитом. Это означает, что с помощью чужого письма он пытался воспроизвести разговорное наречие местных крестьян. Представим себе исследователя Африки, вот он пытается британским алфавитом записать разговор негров на суахили. Можно ли говорить, что он пишет на суахили? ))) Нет, это смешно.

  Спадару Рамане, Вы ж самі напісалі, што трансліт — гэта перадача менавіта ТЭКСТУ. Дык на якой мове пісаў тэксты Каліноўскі?

  Агитки Калиновского, или те которые ему приписывают я 100 лет не перечитывал и нет желания.

  Прачытаеце, спадару Рамане, тым больш, што Вы самі ж напісалі аб сапраўднасьці трэцяга лісту з-пад шыбеніцы. Бо інакш Вы проста ні халеры не разумееце, пра што пішаце. Хаця, улічваючы, што Вашыя паведамленьні тутака, на Браме, падобныя на збор выразаў з блакноту агітатара й прапагандыста расейскае ботафермы, гэта нядзіва.
  +2
  avatar
  То, что поляк Калиновский

  Спадару Рамане, ну на каго Вы гэта разьлічваеце, на паблікі Укантакце?) Каліноўскі называе беларускі народ сваім, беларускіх мужыкоў роднымі братамі, беларускую зямлю роднаю якраз у трэцім лісьце з-пад шыбеніцы.

  Он собирался основать белорусское государство

  Так, Каліноўскі заклікаў народ ваяваць за сваё «чалавечае й народнае права» і «за сваю зямлю родную».

  То, что в 60е года 19в. он как и прочие был болен социализмом ( про нет дворян), тоже особо ничего не меняет.

  Вы ж толькі што напісалі, што ён разгарнуў тэрор, баронячы польскіх паноў, супроць беларускіх сялянаў, якія настолькі любілі «цара-ампіратара», што супрацоўнічалі з ЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ, ФСБ жандармамі Мураўёва?

  достоверно известно об авторстве Калиновского только третьей части.

  Спадару Рамане, раю прачытаць гэты трэці ліст, менш ганьбіцца будзеце. Тамака, у гэтым лісьце й напісана Каліноўскім пра беларусаў, пра іхную барацьбу.

  Я не писал, что наши предки крестьяне любили российского императора. Я написал, что они не поддержали польские мятежи. Это как бы не одно и тоже

  Вось менавіта «какбэ». Бо гэта ж Вы напісалі тутака, што беларускія сяляне вязалі бандеровцев, агентов імперіалізма, польскіх паноў і здавалі іх ЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ, ФСБ жандармам Мураўёва. Спадару, такое адчуваньне, што з Вашага акаунту пішуць некалькі розных людзей. Мо, хтосьці халтурку робіць на Вашым «вольгінскім» работніцкім месцы)

  Уся гэтая ахінея недагісторыкаў без адукацыі Дзюкава, Гронцкага, Якаўлева вартая толькі некаторых паблікаў Укантакце, тупічка Пучкова, адыёзных блогаў жывых часопісаў ды іншых сьмецьцевых памыек з былымі мусарамі.
  +3
  avatar
  Ну дык і на рэвалюцыі 1905-1907, 1917, пэўна, каталіцкія сьвятары ўсіх падбілі. Ня можа ж, на думку расейскіх нацыстоўскіх імпэрскіх прыдуркаў, праваслаўны беларускі селянін ненавідзіць расейскіх дваранаў, сьвятароў і цара-ампіратара)
  +2
  avatar
  Нет, революции 20 века в России не священики. Они кстати и не были против дворян, у вас в голове винегрет по истории.)

  расейскіх нацыстоўскіх імпэрскіх прыдуркаў
  Бедняга, эко из вас колхоз прет.)
  -5
  avatar
  Нет, революции 20 века в России не священики.
  Да ладно вам. Про Беларусь врёте, а про Россию нельзя? Врать, так уж врать. Ксендзы вместе с евреями. Маркс и Троцкий евреи, значит там все были евреи, кроме Дзержинского, он скрытый ксёндз. Ленина не было особо в 1905-м, поэтому его пока не трогаем, хотя конечно тоже дедушка Бланк.
  А правящая династия были вообще поголовно немцы. Получается война евреев с немцами. Русские в навозе ковырялись, а эти подонки… какую страну потеряли…
  +2
  avatar
  Давайте сперва с Беларусью разберемся. Старайтесь аргументировать
  0
  avatar
  Давайте сперва с Беларусью разберемся. Старайтесь аргументировать
  Зачем нам себя ограничивать? Давайте про Россию я буду так же врать, как вы про Беларусь. Чем РФ хуже РБ?
  Последний русский Царь Петя 1.0, потом немцы. Потом евреи и немцы. Я легко вашими методами докажу, что не было никаких русских. В смысле были, но их притесняли жиды и монголы, теперь путин жидо-массон, так шо нация создана искусственно.
  +5
  avatar
  Затем, что вы не смогли пока что ничего мне аргументировать по нашему разговору о польских мятежах. Кстати смешно, при чем тут уже РБ.Вы немного путаетесь в тезисах?)
  Легко можете доказать-доказывайте. Пока, судя по вашим жидким аргументам по Калиновскому верится слабо.
  -2
  avatar
  шо нация создана искусственно.
  Совершенно верно. Так же как английская, американская, бельгийская, немецкая, итальянская… Оч многие нации созданы именно так — искусственно и под давлением обстоятельств. И создаются сегодня, у нас на глазах. Да, ещё и французская…
  0
  avatar
  Оч многие нации созданы именно так — искусственно
  В смысле все))
  АБЦ пришёл, хоть и антагонист, но уже как-то легче.
  0
  avatar
  Ваши суждения ошибочны в том смысле, что Северо-Западный край по вашему мнению не имел сколь нибудь значительного влияния и в восстании не принимал активного участия без аргументации почему именно так это происходило.Цели которые ставили руководители польского восстания были только в рамках воссоздании Польши в границах 1792 года и опирались на образованную часть польского общества, были противниками активной вооруженной борьбы и надеялись на помощь зарубежных государств.Поэтому Калиновский воспринимался как предатель польского восстания ибо призывал к активному сопротивлению, видимо имея в голове социалистические идеи по наделению крестьян землей и свободой.Естественно что действуя на свой страх и риск Калиновский и соратники были лишены каких либо средств помощи из центра.Тем не менее, там где земля обещалась крестьянам они шли в ополченцы.
  0
  avatar
  Я прошу прощения, но мой текст
  Мятеж проходил в ЦП, там были сосредоточена польская мятежная армия и поддерживающее мятеж польское население в серьезном числе более 150 000. Там прошли вообще все серьезные баталии между поляками и русской армией приведшие к немалым жертвам с обеих сторон. То есть, имхо, это было чисто польское собы…

  относился к событиям 1830-31.Калиновский это на 30 лет позже
  0
  avatar
  Да уже все это проходили

  bramaby.com/ls/blog/analytics/11911.html

  а чего такого что мятеж не только польский?
  В чем проблема-то?
  +2
  avatar
  Да уже все это проходили
  это было позже, а разговор о 1830г
  В 1830 г. в Варшаве началось восстание против российского самодержавия.
  Причины восстания:
  -недовольство шляхты разделами Речи Посполитой
  -нарушение российскими властями польской Конституции 1815 г.
  -желание буржуазно-демократических реформ
  В восстании сразу обозначились два направления:
  консервативное направление во главе с князем Адамом Чарторыйским. Главная цель — восстановление Речи Посполитой в границах 1772 г.
  демократическое течение во главе с историком Иоахимом Лелевелем добивалось распространения восстания на земли бывшего Великого Княжества Литовского.
  Ими был выдвинут лозунг:
  За нашу и вашу свободу!
  В дальнейшем лозунг стал символом единения российских и польских революционеров. Беларусь рассматривалась участниками восстания как часть Польши.
  +1
  avatar
  Ни разу не проблема, польский мятеж в Польше, все верно. Непонятно зачем автор называет его «польска-беларускаму паўстанню».
  0
  avatar
  Весь этот спор мне напоминает вот это

  +1
  avatar
  Шикарно, никогда не попадался такой текст, сохраню ) Особенно торкнул 9 пункт…
  0
  avatar
  в Царстве Польском.
  а это что такое? Не обратил внимания. Лишнехромосомный что ле?
  +1
  avatar
  Всего этого в русской литературе действительно хватает, если смотреть на нее глазами русского (или зрусіфікаванага) человека. А если этот человек, скажем, чухонец, поляк или туркмен?..
  Батюшки, какая ахинея. Гуманизм это человечность, любовь к людям- универсальное понятие, нет русского, чухонского, туркменского гуманизма. Великая русская литература потому и великая и мировая в отличии от нашей местной, автохтонной, что цепляет души всех людей, и немцев и американцев, и французов… В общем аргументация
  в статье о мифе русской литературы сама мифическая и здорово отдает профанством в предмете.
  -2
  avatar
  И нас цепляла, пока не разобрались
  +2
  avatar
  это хорошо заметно в 20м году
  0
  avatar
  аргументация о мифе русской литературы

  Русская классика как яд национальной депрессии
  0
  avatar
  Великая русская литература потому и великая и мировая в отличии от нашей местной, автохтонной, что цепляет души всех людей, и немцев и американцев, и французов

  Проста замежнікі чытаюць найчасьцей у перакладзе, расейскае мовы ня ведаючы. Чапляе далёка ня ўсіх, тым больш французаў, улічваючы, што расейскія пісьменьнікі стала пазычалі ідэі ў французаў.

  Расейская «клясычная» літаратура, кшталту Дастаеўскага, Талстога перанасычаная тэкстамі на замову царскае ўлады з апраўданьнем дзікунства расейскага быту й пакутаў народу, нянавісьцю да герояў, якія спрабуюць змагацца, нянавісьцю, падчас паталягічнаю, да жанчынаў: прыкладам Талстой, у ягоных творах жанчына — гэта ануча для выціраньня падлогі.

  На маю думку, большасьць твораў гэтак званай Талстаеўшчыны — графаманская лухта, напісаная на замову царскаму рэжыму й выроднаму дваранскаму саслоўю
  -1
  avatar
  Мы в массе своей все читаем в переводе, от Ремарка до Маркеса, и что?)
  Ваши от сохи представления о великой русской литературе могут соперничать только с вашими представлениями по истории.*lol*
  К счастью в цивилизованном мире немецкая философия, британский парламентаризм, русская литература или русский балет, итальянский дизайн или французская мода устойчивые и неубиваемые показатели достижений человеческого духа и человеческой мысли.
  -3
  avatar
  Ваши от сохи представления о великой русской литературе могут соперничать только с вашими представлениями по истории.
  Дзіўна, Вы то пішаце пра «нашіх предков крестьян», то са зьдзекам ды агідлівасьцю ставіцеся да «сохі» і «колхозов». Усё аніяк з мэтадычкаю ня вызначыцеся?

  Мы в массе своей все читаем в переводе, от Ремарка до Маркеса, и что?)

  Бадай, што на «двараніна» з храбусьценьнем французскае булкі Вы ўсёж-такі ня цягнеце)

  К счастью в цивилизованном мире немецкая философия, британский парламентаризм, русская литература или русский балет, итальянский дизайн или французская мода устойчивые и неубиваемые показатели достижений человеческого духа и человеческой мысли.

  Гэта дзе, у гэтак званай ДНР ці гэтак званай ЛНР? Шырока вядома, што «магутная расейская культура» — гэта калі балярына задзірае нагу вышэй за ўсіх, а не засраныя ды засцаныя пад'езды й вуліцы.
  +2
  avatar
  Самая болезненная тема для российского имперца это историческая связь территорий Беларуси и Польши. :):):)
  +7
  avatar

  Знаете, поездил по России пару лет назад и вот сейчас посмотрел Украину. До этого много времени в юности провёл в Минске, сам наполовину белорус. Таким образом к этому моменту у меня накопилось достаточно информации, чтобы свести всё вместе, сравнить, проанализировать и сделать выводы.

  Главный и основной вывод — русские другие, не все, но в основной своей массе. Ведь знаете, Путин не насиловал Россию и российский народ. Он всего–навсего полноправный сын своего народа, а россияне — его дети. Там всё очень органично, это особенно явственно постигаешь в Москве. Именно об этом пусть несколько грубовато, но очень точно говорит Михалок на видео. Тяга к некоему величию, великорусский шовинизм, ура–патриотизм, ксенофобия — как не печально, но это действительно типичные черты русского народа, а не каких–то исключительных его представителей. Для украинцев и белорусов же эти черты вообще не типичны, различие максимально явное.

  Читать полностью tempelhof.d3.ru/rossiiane-ne-tozhdestvenny-ukraintsam-i-belorusam-2176529/?sorting=rating

  Из РБ через VPN.
  +1
  avatar
  Из РБ через VPN.

  Так запостили бы полностью. Там же хорошо написано.
  0
  avatar
  Михалок как зеркало беларуской интелигенции? Или…
  0
  avatar
  Михалок как зеркало беларуской интелигенции? Или…

  Так статью не Михалок писал. Там только кусок видео из его интервью на старте темы.
  0
  avatar
  Просто не понравилось, что Михалок упоминается в контексте с беларуской тематикой.
  0
  avatar
  Соглашусь.
  0
  avatar
  в контексте с беларуской тематикой.

  Это не белорусская тематика. Это о том, что мы разные. Не одинарот.
  +3
  avatar
  Для меня Михалок ассоциируется с русским миром, хотя другим он кажется представителем беларуской оппозиции )))Залдостанов и Михалок двое из ларца одинаковых с лица )))
  +1
  avatar
  столетняя беларуская ошибка-доказывание собственной независимости москалям на словах, неужели не устали? Только силой и только один аргумент-мы так хотим.остальные не работают,… И кто сказал, что силой будет поражение? Кто-то пробовал в ближ 150 лет?
  0
  avatar
  Вот коты не воевали с людьми, но кто теперь в доме хозяин?
  Силой, оно, конечно, можно. А зачем, если оно само все сложится?
  Мы слишком долго сидим на берегу реки. И трупы большинства наших врагов уже давно проплыли.
  Осталось дождаться ещё одного.
  0
  avatar
  столетняя беларуская ошибка-доказывание собственной независимости москалям на словах, неужели не устали?
  Какие выводы из этого факта?
  Только силой и только один аргумент-мы так хотим.остальные не работают,…
  Согласен, это вообще общечеловеческий подход. Почему Шотландия, сев Ирландия — факт части Англии? потому что потерпели военные поражения, были завоеваны и смирились/сменилось население… Почему Ирландия независима от Англии? потому что восставала… Селяви.
  +1
  У нас вот как принято: только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут делиться своим мнением, извините.