Rzeczpospolita
 • 12563
 • [PL] Konfederacja Polski i Białorusi

  Forum

  Białoruś w swej historii podlegała wielu procesom integracyjnym. Naród białoruski łączą więzy przyjaźni i braterstwa ze wszystkimi jego sąsiadami. Mamy z nimi wiele pozytywnych doświadczeń długotrwałej koegzystencji w ramach jednego organizmu państwowego. Jednym z najbardziej jaskrawych i udanych przykładów takiego połączenia jest Rzeczpospolita Obojga Narodów, zlikwidowana w wyniku rozbiorów państw ościennych.

  Rozpad Związku Radzieckiego położył raz na zawsze kres przymusowej inkorporacji narodu białoruskiego i stworzył mu prawo do samostanowienia i samodecydowania. Białoruś stanęła przed następującym wyborem: albo suwerenne, niezależne państwo, albo utworzenie zintegrowanego tworu państwowego. Jednym z naturalnych wyborów dla integracji wydaje się być odrodzenie bezprawnie unicestwionej Rzeczypospolitej, wspólnie z narodem polskim.
  Niniejszy artykuł jest tylko próbą zachęcenia do dyskusji na temat inicjatywy przeprowadzenia dwóch referendów — jednego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a drugiego na terytorium Republiki Białorusi — z jednakowym pytaniem:

  „Czy jesteś za zjednoczeniem Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Białorusi w jedno państwo w ramach konfederacji, członka Unii Europejskiej, gwarantujące zachowanie pełnej równości władzy państwowej polskiemu i białoruskiemu narodowi?"

  Rezultaty referendum będą miały tylko charakter doradczy i nie będą wiążące dla organów władzy państwowej obu państw. Nawiasem mówiąc, niniejsza publikacja nie jest kampanią na rzecz konkretnego wyniku referendum, ale nastawiona jest wyłącznie na rozpoczęcie publicznej debaty na temat tej inicjatywy.

  Zgodnie z obowiązującą konstytucją Republiki Białorusi (roz. 2, art.74) z inicjatywą referendum mogą wystąpić następujące podmioty:

  — Prezydent Republiki Białorusi;
  — Izba Reprezentantów i Rada Republiki. Uchwała podejmowana jest na ich oddzielnych posiedzeniach większością głosów obu izb parlamentu;
  — 450 tysięcy obywateli, posiadających czynne prawo wyborcze, w tym nie mniej niż 30 tysięcy obywateli z każdego obwodu i z Mińska.

  Referendum na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może zarządzić (art. 125 konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej):

  — Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwała musi być podjętą bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów;
  — Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, za zgodą Senatu, wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

  Sukcesja

  Utworzona konfederacja Polski i Białorusi będzie kontynuatorką historycznego dziedzictwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów i będzie wierna zasadom demokracji, tolerancji i rozwoju — wartości, które leżały również u źródeł powstania Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

  Szczebel kofederacyjny

  Zakładamy, że szczebel konfederacyjny może obejmować:

  — Urząd prezydenta konfederacji;
  — Wspólną, wyższą izbę parlamentu, uwzględniającą proporcjonalną ilość senatorów z obu części konfederacji;
  — Kwestie polityki zagranicznej;
  — Kwestie obrony i bezpieczeństwa konfederacji;
  — Kwestie polityki pieniężno-kredytowej (zjednoczenie banków narodowych w konfederacyjny system rezerw) oraz kwestie polityki fiskalnej dotyczącej podatków i opłat na poziomie konfederacji.

  Szczebel krajowy

  Zakładamy, że na szczeblu krajowym każda część konfederacji może obejmować:

  — Organy władzy państwowej, podporządkowane niższym izbom parlamentów i prezydentowi konfederacji;
  — Niezależne, niższe izby parlamentów Polski i Białorusi, wybierane w wyborach powszechnych w każdej z obu części konfederacji;
  — Zagadnienia socjalne, takie jak kultura, medycyna, edukacja, ochrona przyrody i ekologia; — Kwestie władzy samorządowej;
  — Zagadnienia spraw wewnętrznych każdego z obu państw.

  Jako członek Unii Europejskiej konfederacja będzie prowadzić jedną wspólną politykę, włączając w to m.in. takie porozumienia, jak „strefa euro". Przystąpienie do jednej wspólnej europejskiej waluty, pomoże w łagodnym przejściu od oddzielnych obiegów złotego i rubla do jednej waluty na obszarze konfederacji Polski i Białorusi.

  O stosunkach z Ukrainą

  Konfederacja Polski i Białorusi uzna Ukrainę jako jednego z historycznych spadkobierców Rzeczpospolitej Obojga Narodów na równi z członkami konfederacji. Ewentualne dalsze połączenie Konfederacji i Ukrainy w konfederację trzech narodów znajdować się będzie wyjątkowo w jurysdykcji danych państw i będzie mogło się dokonać tylko pod warunkiem podjęcia odpowiedniej demokratycznej inicjatywy i po publicznym wyrażeniu chęci przystąpienia do konfederacji.

  Ponadto wszystkie wspólne struktury i regulacje prawne Konfederacji Polski i Białorusi nie będą mogły być ustanowione w sposób uniemożliwiający ewentualne przystąpienie Ukrainy do struktur konfederacji na zasadach równoprawnego partnera — państwa, którego przedstawiciele zostali wybrani w demokratycznych wyborach.

  O stosunkach ze światem rosyjskojęzycznym

  Białoruś związana jest z tradycjami zarówno języka białoruskiego, jak i rosyjskiego. Kwestie kultury i języka będą wyjątkowo podlegały jurysdykcji na szczeblu krajowym każdej części konfederacji. Jako członek konfederacji Białoruś będzie z dumą kultywować dziedzictwo europejskich tradycji rosyjskiej kultury oraz dążyć do jej zachowania i rozwoju, bez względu na los i asymilację rosyjskiej kultury w innych państwach, w tym w Federacji Rosyjskiej.

  Komentarze. Kontekst przemian

  W tej części poruszymy kilka aspektów, które pomogą wprowadzić szerszy kontekst powyższej propozycji.

  — Hipotetyczna konfederacja Polski i Białorusi będzie piątym pod względem ludności państwem Unii Europejskiej i drugim po Francji pod względem powierzchni (obecnie Polska zajmuje szóstą pozycję).
  — Jeśli integracja Polski i Białorusi zakończy się sukcesem, a nasze narody mają już wiele pozytywnych, wielowiekowych choć trudnych doświadczeń, i mimo iż popełniono wiele błędów, na których można i należy się uczyć, to pojawi się realna możliwość przejścia na wyższy poziom — integracja z Ukrainą. Będzie to szansa dla rozwoju strategii regionalnej.
  — W dłuższej perspektywie polsko-białorusko-ukraińska konfederacja, jeśli takowa powstanie, będzie największym państwem UE pod względem powierzchni (1,123,530 km², Francja dwa razy mniejsza — tylko 547, 030 km²). Pozdrawiamy Niemców!
  — Konfederacja stanie się najważniejszym w Europie, a także i na całym świecie strategicznym sojusznikiem USA. Będzie posiadała potencjał, aby stać się liderem Europy, ponieważ Francja i Niemcy nie będą miały możliwości takiego rozwoju.
  — Jedną z głównych obaw Białorusinów przed integracja będzie gwarancja zachowania niezależności kulturowej, ale we współczesnym świecie zostały już wymyślone ku temu wszelkie możliwe mechanizmy.
  — Z kolei Polaków będzie niepokoić problem restytucji mienia i dóbr kultury. Z tego powodu doszło już nie raz do kłótni z Litwinami. Przewiduje się, że uda się znaleźć obopólne rozwiązanie (zwłaszcza, że większość obiektów restytucji nie przetrwało do naszych czasów). Jeśli obywatel Polski będzie chciał zdać egzamin językowy i zamieszkać na stałe na Białorusi, to dlaczego nie pomóc stać się mu Białorusinem? Sprawy kultury i edukacji powinny podlegać jurysdykcji krajowej.
  — Na tle polsko-białoruskiej konfederacji, przesadne roszczenia Litwinów do sukcesji po Wielkim Księstwie Litewskim będą śmieszne…
  — Odległość od granicy NATO do granicy Moskwy będzie wynosiła 437 km, czyli 5 godzin i 39 minut jazdy drogą M1. Można powiedzieć — dobrzy, bliscy sąsiedzi.

  A jak byście zagłosowali w tym referendum dzisiaj? Przypominamy, więc pytanie:

  „Czy jesteś za zjednoczeniem Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Białorusi w jedno państwo w ramach konfederacji, członka Unii Europejskiej, gwarantujące zachowanie pełnej równości władzy państwowej, polskiemu i białoruskiemu narodowi?"

  0 комментариев

  У нас вот как принято: только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут делиться своим мнением, извините.