Статьи Брамы
 • 1917
 • Найменне


  Георгій Галенчанка, доктар гістарычных навук, гісторык-медыевіст, які больш за 50 гадоў займаецца вывучэннем беларускага кнігадрукавання XVI—XVIII ст. і, у прыватнасці, спадчыны Францыска Скарыны, падзяліўся сваімі поглядамі наконт жыцця і дзейнасці першадрукара і асветніка, а запісаў іх і выклаў на НН Сяргей Мікулевіч.
  Мяне асабіста спыніў, для каментара, выдзелены ў цытаце сказ:
  «У пражскіх выданнях на палях ёсць скарынаўскія каментарыі, ён адзначае, што кніга прызначалася «паспалітаму люду языка рускага».Калі перакласці на сучасную мову, гэта значыць, усяму народу, беларусам.»
  Камент атрымваўся занадта вялікім і таму вырашыла змясціць яго на Браме:


  Рускі язык кніг Скарыны не азначае, што кнігі прызначаліся толькі для продкаў сучасных беларусаў.

  Скарына запісаўся ў Кракаве літвінам, бо ім быў па факту нараджэньня на тэрыторыі Літвы-ВКЛ. А ў Падуі запісаны русінам, бо для хрысціянскага свету гэта было пазнакай спецыфічнасці хрышчэньня — існавала Біблія, перакладзеная на царкоўна-славянскую мову, асвечаная Папам Рымскім задоўга да хрышчэньня Польшчы. Народы, некалі ахрышчаныя руссю праз Рым-Канстатынопаль, называліся русінамі. Яны не лічыліся на той скарынаўскі час схізматыкамі, у адрознасці ад люду, паняволенага маскоўскімі ардынцамі, якія карысталі хрысціянства дзеля абяртання народаў у сваё ардынскае рабства. Маскоўскія нашчадкі Арды не грэбавалі подкупамі асманскага чынавенства — у сваім супраціве еўрапейскай цывілізацыі.


  Еўрапейская хрысціянская цывілізацыя не можа быць сумяшчальнай з рабствам. Усё, што практыкуе рабства, не можа лічыцца носьбітам цывілізацыі. Існаванне праяў рабства — гэта знак барацьбы антыцывілізацыі з цывілізацыяй.

  З 1448 па 1589 год Маскоўская Царква (без Кіеўскай мітраполіі) упраўлялася (сама)адлучанымі ад еўрапейскага хрысціянства мітрапалітамі. Літвіны, да якіх слова Божае прыйшло менавіта праз кірыліцу, на час жыцця Скарыны былі часткай хрысціянскага еўрапейскага свету – цывілізаванага свету.

  Тыражуемая тэза, што Літва не была далучана да еўрапейскасці, абвяргаецца самім лёсам Скарыны, але савецкая навука прадоўжыла маскоўска-расейскую традыцыю сыпаць пяском у вочы.

  Літва з Польшчай былі аб’яднаны дынастычнай Уніяй. Гэта сыграла важную ролю і дало продкам сучасных беларусаў магчымасць сфармавацца як асобнаму народу. Прыкладам поўнай раструшчанасці культурных набыткаў, страты ідэнтычнасці і перакрыцця шляху далучэньня да еўрапейскай цывілізацыі, могуць з’яўляцца Ноўгарад і Пскоў.

  Скарына выкладаў свае кнігі менавіта мовай, званай рускай, бо меў на ўвазе мэту — данесці слова Бібліі да ўсіх рускамоўных – і да маскоўскіх рускамоўных – асабліва! Тут быў і чыста камерцыйны разлік, безумоўна, але не толькі. І для такой менавіта справы маглі знайсціся мецэнаты на вышэйшым узроўні. На самым вышэйшым дзяржаўным узроўні і вельмі высокім – святарскім. Рым не страчваў надзеі далучэньня маскоўскай русі да еўрапейскай цывілізацыі.

  Маскоўскія цары-купцы-ардынцы ўрэшце самі скарысталі паняцце рускасці, але менавіта для вайны і акупацыі. Так украінская рускасць абярнулася пасткай, з якой украінскі народ вымушаны вызваляцца, праз вайну, ажно у 2014-м!

  Мы таксама пакуль не на свабодзе.

  Само найменне нашай краіны некалі напаўзала разам з акупацыяй, хоць узнікла дзеля вызначэння русі, менавіта далучанай да Еўропы ў сваім вызнанні хрысціянства.

  Антыцывілізацыя перамагла цывілізацыю на беларускай зямлі і Еўропа заплаціла за гэта самым страшным чынам у ХХ стагоддзі.

  Пара нам ужо ачуняць і таксама далучыцца да цывілізацыі. Цывілізацыя патрабуе абароны.

  Пакуль пісала, артыкул пракаментавалі і каменты тычацца якраз сцверджання, што сёння азначае скарынаўскае “паспаліты люд языка рускага”.
  • нет
  • 0
  • +5

  15 комментариев

  avatar
  Дзіўна нават, як часта давялося скарыстацца вытворнымі ад слова «лучнасць».
  А таксама ўразіла гэтая манаграма:
  0
  avatar
  Крещение Польши 800-1000 годы н.э., в это же время примерно и формируется церковнославянский. Да и не мог он сформироваться раньше момента крещения, ибо в нем не было бы никакого смысла.
  :)
  Obrządek słowiański powstał dla potrzeb misji chrystianizacyjnej Cyryla i Metodego wśród Słowian. Mnisi zostali sprowadzeni z Bałkanów przez księcia wielkomorawskiego Rościsława w 863 roku. Za pozwoleniem papieża misjonarze przetłumaczyli liturgię na język staro-cerkiewno-słowiański, tworząc obrządek rzymsko-słowiański. Do ksiąg kościelnych zaś ułożyli osobne pismo, zwane głagolicą.

  W 867 roku papież Hadrian II, pomimo oporu części duchowieństwa, zaakceptował ryt słowiański na obszarze Moraw i Panonii. Na początku 868 roku w Kościele Marii Maggiore Hadrian odprawił wraz z Cyrylem i Metodym mszę w nowym rycie. Po śmierci Cyryla w 869 papież ponownie potwierdził ryt słowiański bullą Gloria in Excelsis Deo i mianował Metodego swoim legatem. Rok później Metody został uwięziony z inicjatywy przeciwnych nowemu rytowi biskupów niemieckich. Uwolniony w 873 roku po interwencji papieża Jana VIII Metody wznowił misję na Morawach, zaś w 880 roku otrzymał od papieża potwierdzenie ponownego uznania rytu słowiańskiego. Uczniowie Metodego rozpoczęli wówczas działalność misyjną, przyczyniając się do popularyzacji obrządku słowiańskiego na Bałkanach.

  Po śmierci Metodego w 885 roku papież Stefan V (VI) wydał bullę Quia te zelo fidei, w której potępił obrządek słowiański i uznał go za heretycki. Uczniowie Metodego zostali wypędzeni z państwa wielkomorawskiego, a obrządek słowiański zastąpiony został łacińskim. Wygnanych uczniów Metodego przyjął car Bułgarii Borys I Michał, kierując ich do pracy duszpasterskiej w swoim państwie. Byli wśród nich Gorazd, Klemens, Naum, Sawa i Angelariusz, zaliczeni potem w poczet Siedmiu Apostołów Bułgarii. W 893 roku synod w Presławiu uznał liturgię słowiańską za obowiązującą. Działalność uczniów Metodego, skupionych wokół ośrodków w Presławiu i Ochrydzie dała początek Bułgarskiemu Kościołowi Prawosławnemu. Zarzucono jednak tam głagolicę i zrezygnowano z liturgii rzymskiej, a jedyną istotną pozostałością rytu słowiańskiego stało się używanie w liturgii języka staro-cerkiewno-słowiańskiego.(Język staro-cerkiewno-słowiański, język s-c-s, język scs, język starobułgarski (scs. Ѩзыкъ словѣньскъ, Językŭ slověnĭskŭ, bułg. Старобългарски език) – najstarszy literacki język słowiański, formujący się od połowy IX wieku i oparty głównie na słowiańskich gwarach Sołunia (dzisiejsze Saloniki).)

  Obrządek słowiański był też popularny w Chorwacji. W 925 roku i na przełomie 927/928 książę chorwacki Tomisław zwołał synody, które potępiły obrządek słowiański. Jednak ten przetrwał, a papież Innocenty IV w 1248 roku nadał Chorwatom przywilej używania języka słowiańskiego i głagolickiego pisma w katolickiej liturgii. W Dalmacji istniało kilka opactw benedyktyńskich utrzymujących liturgię słowiańską.

  W 1347 roku zakonników z Senj Karol IV Luksemburski sprowadził do Nowego Miasta pod Pragą. Mimo obcego języka, znajdowali oparcie w tradycji słowiańskiego piśmiennictwa, z czasem też uzyskali prawa parafialne. W aktywnie działającym skryptorium powstawała literatura religijna w języku czeskim, zapisywana głagolicą. Ich działalność zakończyła się w okresie wojen husyckich na początku XV wieku. Z Pragi benedyktyni słowiańscy trafili na ziemie polskie – powstał klasztor w Oleśnicy, a w 1390 roku z fundacji Jadwigi i Władysława Jagiełły w podkrakowskim Kleparzu. Oba szybko upadły; kleparski, pomyślany zapewne do prowadzenia misji na Rusi, po śmierci Jadwigi nie został nawet ukończony.
  0
  avatar
  :) славянскую мову не здольны прачытаць?
  0
  avatar
  Чудесный перевод! Только вот объясните, почему ненавистное «языка», вместо правильного «мовы»?
  Для кого оно должно быть ненавистное — для пани Алины или для Скарыны?

  В то время «язык» означало народ, а «русский» = христианский византийского толка. «Русскым языком» можно перевести как «православным народам» в дательном падеже.
  0
  avatar
  Copycat ↑ Только что
  Для кого оно должно быть ненавистное — для пани Алины или для Скарыны?
  Для спадары Алiны ессно, она сама неоднократно об этом заявляла.
  што за такое з панам здарылася? Колькасць канчаткова перайшла ў якасць?
  Я ничего подобного никогда не встречал.
  ну дык вочы ж пяском навукі соврус-прапаганды засыпаны, вось міма й прайшлі
  0
  avatar
  В то время «язык» означало народ, а «русский» = христианский византийского толка. «Русскым языком» можно перевести как «православным народам» в дательном падеже.

  Пожалуйста ссылку на научную литературу, где это однозначно указывается. Я ничего подобного никогда не встречал.
  Ссылок дать не могу, тк искать лень, но (по памяти) выражения «многия языки» в смысле «многие племена, народы» — попадалось.

  Спор вообще-то не о чем: и Польша (Речь Посполита, ВКЛ ...) и Киевская Русь и северо-русские княжества, и Московское княжество — все это принадлежит к тн «вторичным цивилизациям» те они усваивали и развивали на местном материале чужие, внешние цивилизационные основы.
  А тут — частность от частности: родина книгопечатания — Германия, от этого первоисточника новые технологии расходилась волнами. Одна из этих волн технического прогресса прошла через Речь Посполиту — соседку Германии. Вот и всё. Поэтому
  Скарына выкладаў свае кнігі менавіта мовай, званай рускай, бо меў на ўвазе мэту — данесці слова Бібліі да ўсіх
  ни о чем: освоил Скарина новое ремесло (а типографская печать именно ремесло) и работал.
  Как пример случайности путей распространения: в украинский язык язык слово «перука» пришло из польского, а в русский «парик» пришел из немецкого. Но ноги-то растут из французского «perruque»!!! Так изза чего бодаться??? Откуда /через кого позаимствовали?
  З 1448 па 1589 год Маскоўская Царква (без Кіеўскай мітраполіі) упраўлялася (сама)адлучанымі ад еўрапейскага хрысціянства мітрапалітамі.
  Безграмотно, тк в начале 15 века (1417) Лютер дистанцировался от католич церкви, а с 1520 лютеране были отлучены от церкви (католической)
  " Считается, что лютеранство отсчитывает свою историю с 31 октября 1517 года, когда католический монах из Германии Мартин Лютер опубликовал в саксонском Виттенберге 95 тезисов против злоупотреблений церковной власти."
  «В 1520 г. папа Леон X выпустил буллу (папский документ, скрепленный восковой печатью), в которой осуждает писания Лютера и дает ему 60 дней, чтобы подчиниться под угрозой отлучения от церкви. 10 декабря 1520 г. Лютер сжигает папскую буллу перед своими учениками. С этого дня он фактически отлучен. » www.plam.ru/hist/50_velikih_dat_mirovoi_istorii/p29.php
  Так что что после 1520 уже не было «европейского христианства», да и до того было много разный течений и церквей, задавленных католичеством. Так что православие — такая же часть европейского христианства, как и католицизм и протестанты разных церквей.
  0
  avatar
  З 1448 па 1589 год Маскоўская Царква (без Кіеўскай мітраполіі) упраўлялася (сама)адлучанымі ад еўрапейскага хрысціянства мітрапалітамі.
  авс: Безграмотно, тк в начале 15 века (1417) Лютер дистанцировался от католич церкви, а с 1520 лютеране были отлучены от церкви (католической)
  а Лютэр (Data i miejsce urodzenia: 10 listopada 1483, Eisleben, Niemcy) тут да чаго?
  освоил Скарина новое ремесло (а типографская печать именно ремесло) и работал.
  :) не бадайцеся, пан, калі няма з-за чаго.
  1.Цалкам верагодна, што Скарына выконваў місію далучэньня схізматыкаў маскоўскіх да еўрапейскай хрысціянскай цывілізацыі — і гэта вельмі важна — усвядоміць такую верагоднасць.
  2.А таксама вельмі важна ўсвядоміць, што была такая русь, якая прыняўшы хрост ад Рамейскай імперыі, не мысліла сябе нечым асобным ад хрысціянства. Назва «белая русь» пайшла з традыцый Рыма №1 — магчыма гэта азначала, што колішнія рускія гарады вызнавалі сябе далучанымі да еўрапейскай хрысціянскай цывілізацыі — і спынялі таргоўлю нявольнікамі.
  3. Тое, што ішла палітычная барацьба, ніхто не абвяргае. Я называю гэта супрацівам еўрапейскай цывілізацыі — супраціў чыніла антыцывілізацыя.
  4. «Адраджэньне» не азначае адраджэньня ўсіх антычных традыцый, бо антычныя традыцыі( у тым ліку і дэмакратыі) былі збудаваны менавіта на рабаўласніцтве. Гэта ясна як белы дзень.
  0
  avatar
  Да пункта 2.
  Назва «белая русь» пайшла з традыцый Рыма №1 — магчыма гэта азначала, што колішнія рускія гарады вызнавалі сябе далучанымі да еўрапейскай хрысціянскай цывілізацыі
  2. О ВСТРЕЧЕ ПОЛОЦКОГО КНЯЗЯ С РИЖСКИМ ЕПИСКОПОМ И ВОЗОБНОВЛЕНИИ МИРА. Между тем король полоцкий, назначив день и место, послал епископу приглашение прибыть для свидания с ним у Герцике [Ерсика], чтобы дать ответ о ливах, бывших данниках короля; чтобы тут же совместно договориться о безопасном плавании купцов по Двине и, возобновив мир, тем легче противостоять литовцам. Епископ, взяв с собой своих людей и короля Владимира, с братьями — рыцарями и старейшинами ливов и леттов, отправился навстречу королю, С ним шли и купцы на своих кораблях, причем все надели доспехи, остерегаясь литовских засад по обоим берегам Двины. Придя к королю, стали с ним обсуждать, что следовало по справедливости. Король же, пытаясь то лаской, то суровостью с угрозами убедить епископа, просил его отказаться от крещения ливов и утверждал, что в его власти либо крестить рабов его ливов, либо оставить некрещеными. Ибо русские короли, покоряя оружием какой-либо народ, обыкновенно заботятся не об обращении его в христианскую веру, а о покорности в смысле уплаты податей и денег. Но епископ счел, что больше надлежит повиноваться богу, чем людям, больше царю небесному, чем земному, как бог и сам велел в своем евангелии, сказав: «Идите, учите все народы, крестя их во имя отца и сына и святого духа». Поэтому он твердо заявил, что и от начатого не отступит и делом проповеди, порученным ему верховным первосвященником не может пренебречь. Но против уплаты дани королю он не возражал, следуя сказанному господом в его евангелии: «Отдайте кесарю кесарево, а божье богу», так как и сам епископ иногда платил за ливов королю эту дань,3 тогда как ливы, не желая служить двум господам, то есть русским и тевтонам, постоянно уговаривали епископа вовсе освободить их от ига русских. Король, не удовлетворенный этими справедливыми доводами, наконец, вышел из себя и, угрожая предать огню все замки Ливонии, а вместе и самую Ригу, велел своему войску выходить из замка, а затем, будто начиная войну с тевтонами, выстроил на поле весь свой народ со стрелками и двинулся на них. Тогда все люди епископа, с королем Владимиром и братьями-рыцарями, и купцы в своих доспехах смело выступили против короля. Когда сошлись те и другие, Иоанн, настоятель церкви пресвятой Марии, и король Владимир с некоторыми другими, пройдя между двух войск, стали убеждать короля не тревожить войной молодую церковь, чтобы и его не тревожили тевтоны, все люди сильные в своем вооружении и полные желания сразиться с русскими. Смущенный их храбростью, король велел своему войску отойти, а сам прошел к епископу и говорил с ним почтительно, называя отцом духовным; точно также и сам он принят был епископом, как сын. Они оставались некоторое время вместе, тщательно разбирая в переговорах все, что касалось мира.
  0
  avatar
  Слово «язык» не было синонимом слова «народ».
  0
  avatar
  славяне зусім не ад слова «слова»…
  0
  avatar
  Алёёё! Пан с кіпятком, вы прызнаеце, што селі ў калюжыну, наконт языка, як народа?
  0
  avatar
  Как я понял, пан Копикэт перестал ругаться с телевизором
  +2
  avatar
  Слово «язык» не было синонимом слова «народ». Просто те или иные сообщества объединяли по языковому признаку.
  Тут пане, ещё куда сложнее, особенно в зависимости от времени и места. Слово «народ» в совр понимании как синоним слова «нация» — вообще нововведение вместе с «нация», ему лет 200. Объединяли сообщества скорее по религии, чем по языку.
  «Славяне» кстати именно отсюда.
  А слово «славяне» скрое идет от византийского «склавины». те возможен вариант, что название(самоназвание) племени перенесли на название языка, а уже оттуда — на племена и народы, говорящие на похожих языках.
  Тема вообще оч мутная. Напр, о названии «саксы», о которых куда больше источников, до сих пор спорят: то ли название «сакс» от названия опр вида ножа-меча «скрамасакс», то ли наоборот — по названию группы племен назвали нож, то ли растянули название племени через название ножа на ряд племена, использовавший подобный нож ))))
  0
  avatar
  Я скорее пытался провести мысль, что слово «язык» не было определением совокупности индивидов, а исключительно описанием этой совокупности по определенному признаку.
  Не упорствуйте, здесь простой словарный перевод. Понятия этноса не было, было «учёное» слово «язык». Ну и другие значения этого слова тоже не исключаем — как и в современном русском.
  0
  У нас вот как принято: только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут делиться своим мнением, извините.